THONG BAO TIN MUNG # 222 - TOI ĐA GAP DANG MESIA Print

On Thursday, January 4, 2018,

---------------------------------------

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 222 - Website ChiaseLoiChua.com

Phúc âm Thánh Gio-an đoạn 1: 35-42 = CHÚNG TÔI ĐÃ GẶP ĐẤNG MÊ-SI-A

QUÝ VỊ VÀ CAC BẠN THÂN MẾN !

Thánh Gio-an tẩy giả cho biết ngài không phải là Đấng Cứu Thế. Đó là sự thật. Ngài giới thiệu môn đệ của mình cho Chúa Giê-su là "Chiên Thên Chúa". Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế đến để cứu con người khỏi nô lệ của tội lỗi và quyền lực của Satan. Tội lỗi của chúng ta cần phải được giải trừ bởi sự hy sinh của Chúa Giê-su. Từng người một nhận biết Chúa Giê-su là Đấng Kitô, họ tiếp tục đem người khác đến với Người.

1/ Khi Chúa Giê-su phán rằng: "Sự thật sẽ giải thoát các người" (Tin mừng Gioan đoạn 8,32), tôi hiểu rằng Ngài là chân lý. Ngài đã giải phóng tôi khỏi tội lỗi bằng sự hy sinh cao cả của Ngài và sự ăn năn thống hối của tôi. Chúa Giê-su đã nói rõ ràng, ""Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy." (Tin mừng Gioan đoạn 14, 6).

2/ Sự thật là gì? Sự thật không chỉ là một sự việc, một thực tế hay một hành động như là sự hy sinh của Chúa Giê-su mà còn là một Thiên Chúa đã làm Người là Chúa Giê-su. Chúa Giê-su như một chiên Thiên Chúa là một vị cứu tinh của trần gian.

3/ Thánh Gioan tông đồ đã khuyên chúng ta rằng, "Con cái, đừng để ai lừa dối các con." (Thư 1 Gioan đoạn 3, 7) Nếu tôi bị lừa dối, tôi không có chân lý. Nó có nghĩa là tôi không có Chúa Jêsus như một vị cứu tinh và sự cứu rỗi của Ngài. Nếu tôi tin vào Chúa Giê-su, tôi sẽ có sự thật và trở nên người con của Thiên Chúa là Cha trên trời.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Chúa Giê-su là sự thật và sự thật là Chúa Giê-su.

Hôm nay, tôi chia sẻ sự thật với bạn. Nó có nghĩa là tôi mang Chúa Giê-su đến với bạn! Với ý chí tự do được ban cho, bạn nên tự mình trả lời với Chúa Giêsu. Với tình yêu, tôi cầu chúc và hy vọng mọi người sẽ thoát khỏi tội lỗi và được đến Cha trên trời. Tôi cầu nguyện cho bạn để đạt được điều này. Chúa Giê-su là Đấng cứu thế thật sự duy nhất của trần gian.

*CÂU KINH THÁNH TÔI GHI NHỚ THỰC HÀNH: Sự thật đã được bày tỏ cho chúng ta nếu "chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta."(Thư 1 Gioan đoạn 3, 23)

Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com.   Để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

--------------------------------------------