THONG BAO TIN MUNG # 220- TOI LA NU TÝ CUA HUA Print

THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG B

--------------------------------------------

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 220 - Website ChiaseLoiChua.com

   *TÔI LÀ NỮ TỲ - TÔI TỚ CỦA CHÚA*- Tin mừng Luca 1: 34-38

Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

BẠN VÀ TÔI CÙNG ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA ĐỂ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Đức Maria đã trở nên môn đệ đầu tiên của Chúa, nêu gương sáng cho chúng ta qua biến cố truyền tin, khi ngài đã mau mắn thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền".

Ơn gọi của Mẹ Maria đã được công khai hóa với lời chào của sứ thần: "Kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà". Đức Maria đã được Thiên Chúa cho biết ý định muốn chọn Mẹ vào một sứ mệnh cao cả.

Và Đức Maria đã bối rối xao xuyến! Kinh Thánh hay dùng từ ngữ này để diễn tả phản ứng của con người trước ý định đặc biệt từ Thiên Chúa. Hơn nữa, sự bối rối của Đức Maria còn phát xuất từ ý thức sự thấp hèn, KHIÊM TỐN, LÀ TÔI TỚ- LÀ NỮ TỲ của bản thân trước mặt Thiên Chúa.

 Thiên Chúa muốn tôn trọng tự do của người được chọn. Với biến cố truyền tin, sau khi nghe thiên thần báo tin, Đức Maria đã thắc mắc: "Làm sao có chuyện ấy được?", vì Đức Maria muốn có một quyết định sáng suốt, đầy ý thức tự do.

Thiên Chúa không phật ý với thắc mắc này, nhưng Ngài đã làm một dấu chỉ: "Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà". Thiên Chúa có đủ quyền năng để bù đắp cho sự thấp hèn của người được chọn.

  Thiên Chúa chỉ cần con người cộng tác và Ngài sẽ thực hiện chương trình của mình. Đức Maria đã thưa "xin vâng", và từ đó cuộc đời của Đức Maria là một tiếng thưa "vâng" liên lỉ, từ nay Thiên Chúa là Đấng hoạt động trong Đức Maria.

SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Sự khiêm nhường vâng phục của Đức Maria là mẫu gương cho bạn và tôi là những môn đệ của Chúa khi nghe Mẹ Maria nói: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền"., để tôi bắt chước Mẹ khiêm tốn khi xưng hô với người khác.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

--------------------------------