THIEN CHUA LA CHA CUA TOI # 211 = THANH VINH 146 Print

Thánh Vịnh 146
Ca ngợi Thiên Chúa hộ giúp

1 Alleluia!
Hãy ngợi khen Yavê, hồn tôi hỡi,
2 tôi muốn ngợi khen Người trót cả kiếp tôi,
và đàn ca Thần của tôi, bao lâu tôi còn sống!
3 Ðừng cậy vào người quyền quí,
nơi con kẻ phàm không đàng cứu thoát.
4 Tắt thở rồi nó về với đất
mưu cơ của nó ngày ấy sẽ phải tiêu ma.
5 Phúc thay người được Thần Yacob hộ giúp,
nơi Yavê Thần của nó, nó đã cậy trông.
6 Ðấng tạo thành trời đất biển khơi,
cùng mọi vật khắp nơi, khắp chốn!
Ðấng giữ lòng trung cho đến đời đời,
7 Ðấng giải oan cho người bị áp bức lầm than,
Ðấng cho kẻ đói được có bánh ăn,
Yavê giải phóng kẻ trong ngục tù,
8 Yavê mở mắt người mù,
Yavê nâng đỡ những người ngã quỵ,
Yavê mến người có đức,
9 Yavê gìn giữ kẻ tha phương,
mồ côi góa bụa, Người cho hồi tỉnh,
còn đường kẻ dữ, Người cho vạy vò.
10 Yavê làm vua muôn thuở,
Thần của ngươi cho đến đời đời, hỡi Sion.

Kinh chuyen,
QP

God bless you!
www.tonghoimancoi.org

------------------------------