CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - QUÝ VÂN Print

Quyvan Vu
Tue, Mar 1 at 4:28 PM
Chúa Jesus Ki Tô TUYÊN BỐ PHÚC ÂM CỦA NƯỚC TRỜI

Một ngày nọ, Chúa Giê-su trả lời một câu hỏi về việc khi nào Đức Chúa Trời sẽ đến:

"Người Pha-ri-si(ÊU) hỏi Đức Chúa Jêsus Nước Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời Ở TRONG các ngươi." (Lu-ca 17:20-21). "

"Ở trong các ngươi" hay có thể dịch là "ở giữa vòng các ngươi" đều đúng và chung ý nghĩa: bất cứ nơi nào có sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu, nơi đó có dấu hiệu của Nước Đức Chúa Trời, Vương Quốc của Ngài.
Hãy nhìn vào những phép lạ đã xảy ra trong suốt cuộc đời của Ngài:
Nước Trời đã xuất hiện bởi vì chính Đức Chúa Trời đã tới trong thân vị Con Người!

Câu này cũng có nghĩa là khi Đức Chúa Giêsu ở trong bạn bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì Nước Trời cũng sẽ được tỏ bày ra qua bạn.
Đó là lý do tại sao Ngài nói rằng các dấu kỳ, phép lạ cũng sẽ đồng hành với các tín hữu đến mức họ sẽ làm những điều thậm chí còn lớn hơn Ngài đã làm!

"Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc LỚN HƠN nữa, vì ta đi về cùng Cha."(Gioan 14:12).

Chúa Jesus Ki Tô nói với các tông đồ:
"Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành(mừng) cho mọi người. Ai TIN và chịu phép RỬA/THÁNH TẨY (báp-tem), sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành." (Máco 16:15-18)

Cám ơn Chúa ngày nay, chúng con được ở và tham dự vào việc Hội Thánh, mà Chúa Jesus MUA bằng huyết báu của Chúa, xin Cha ban đầy ơn Thánh Thần trên chúng con trong danh thánh Chúa Jesus Ki Tô Amen .

---------------------------------------