CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI -CN24TN-C Print

SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Chủ nhật 15-9-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (15, 1-32)

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng".

Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này:

CẢM NGHIỆM SỐNG

Chúa Giêsu đã nói với những người biệt phái và luật sĩ ba dụ ngôn nhưng đều rất giống nhau về giáo huấn về tình yêu của Thiên Chúa với tội nhân.

1. Dụ ngôn con chiên lạc.
2. Dụ ngôn đồng tiền bị mất.
3. Dụ ngôn người con lạc mất.

Cả ba dụ ngôn đều nói về cùng một vấn đề là "đã mất và tìm thấy". Tuy nhiên, câu chuyện ngụ ngôn cuối cùng về đứa con trai đã mất, Giêsu ngụ ý trực tiếp đến con người như một tội nhân biết hối cải như là "đã mất và lại tìm thấy". Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu đích thực được trao ban cho con người. Người cha đã trao phần gia sản của mình cho một đứa con thứ như anh ta muốn. Người cha cũng cho con mình một sự lựa chọn tự do muốn ở lại hoặc rời bỏ ông.

Ngưới con thứ đã lấy phần của mình và rời bỏ cha để sống theo ý riêng của mình. Sau một cuộc đời tội lỗi, cuối cùng đứa con trai đã phát hiện ra mình sẽ chết nếu không trở về với cha. Nếu không sám hối - không có ơn cứu rỗi.

Người cha yêu con trai thứ nhưng ông chỉ đợi anh ta trở về chứ không sai đầy tớ đi bắt anh ta về nhà. Người cha vẫn cho anh ta sự lựa chọn hoàn toàn tự do để đáp lại tình yêu của ông như anh ta muốn. Người cha đã chào đón đứa con trai khi con trai đang trên đường về nhà. Ngay cả đứa con trai vẫn ở khoảng cách nhà gần, người cha đã đưa tay ra đón nó với sự tiếp đón nồng hậu. Mất và tìm thấy ngụ ý cái chết và sự sống.

Người con trai cả không chịu vào nhà nhưng người cha cũng không muốn mất anh. Người cha đi ra ngoài và giải thích cho anh ta đi vào trong nhà.

Thiên Chúa yêu thương tất cả những đứa con của mình và không muốn bất cứ ai trong số chúng bị mất và chết. Đó có thể là lý do tại sao Chúa Giêsu nói: "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải."(Lc. 15, 7; 10)

Thiên Chúa là Chúa cha trên trời yêu thương tất cả những đứa con của mình bằng cách sai Con Một để cứu tội nhân bằng cuộc khổ nạn và cái chết của Người Con. Thiên Chúa đã làm phần của mình cho con người. Tất cả những người tội lỗi đều có hy vọng vào tình yêu hoàn hảo của Chúa Cha trên trời. Để được cứu rỗi và được sống, phần khác của con người là sự lựa chọn của họ. "Nếu hôm nay bạn nghe thấy tiếng Ta xin đừng cứng lòngnữa"(Ps. 95, 8)

"Nhưng bây giờ chúng ta phải ăn mừng và vui mừng vì anh trai của bạn đã chết và đã sống lại; anh ta đã mất và đã được tìm thấy."(Lc. 15, 32) Tình yêu mang lại hạnh phúc và niềm vui. Nếu bất cứ ai có thể trải nghiệm tình yêu ngọt ngào của Thiên Chúa, họ sẽ không bao giờ rời xa Ngài.

Tình yêu Của Thiên Chúa là niềm hy vọng và niềm vui cho các tội nhân. Từ bỏ tội lỗi và quay về với Thiên Chúa luôn là sự chọn lựa rất khôn ngoan. Hãy đứng lên và trở về nhà cha để được sống hạnh phúc mãi mãi.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, nguời Kitô hữu.

--

Bible sharing - Sunday 9-15-19

Gospel LK 15, 1-32

The tax collectors and sinners were all drawing near to listen to him, but the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." So to them, he addressed this parable."

Reflection!

Jesus told the Pharisees and scribes three parables but they are very much the same teaching about the love of God and a sinner.
1. The Parable of the Lost Sheep.
2. The Parable of the Lost Coin.
3. The Parable of the Lost Son.

All three parables talked about the same matter as "lost and found." However, the last parable of the lost son, Jesus implied directly to the human, a sinner who lost and found. The love of God is a true love given to the human. The father gave his inheritance to a younger son as he wished. The father also gave him a free choice to stay in with him or leave him.

The younger son took his part and left his father to be in his own way. After a sinful life spent, the younger son finally found out he would die if he would not come back to his father. If no repent -no salvation.

The father loves the son but he just waits for him to come back rather than sending servants to catch him home. The father still gives him complete free choice to respond to his love as he wills. The father did welcome the younger son when his son was his way home. Even the son was still at a near distance from the house, the father reached out to him with a warm welcome. Lost and found matter implied death and life.

The older son refused to enter the house but the father did not want to lose him either. The father went out and explained to him to go inside his house.

God loves all his children and does not want anyone of them lost and dead. That is why Jesus said, "There will be rejoicing among the angels of God over one sinner who repents."(LK. 15, 7; 10)

God, the heavenly father loves all his children by sending his only Son to save sinners by his passion and death. God did his part for the human. All sinners have their hope in the perfect love of the heavenly father. In order to be saved and live, the other part of the human is their choice. "If today you hear his voice, harden not your heart.:"(Ps. 95, 8)

"But now we must celebrate and rejoice because your brother was dead and has come to life again; he was lost and has been found."(Lk. 15, 32) Love brings happiness and joyfulness. If anyone can experience the sweet love of God, they would never leave him.

God's love is hope and joy for sinners. Giving up sin and turning to God is always a wise choice. Stand up and return to your father's house to live happily forever.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

-------------------------------