KINH THANH LA BUC THU TINH - THU BAY - CN4PS-A Print

Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh
Đức Mẹ Fatima
Saturday of the Fourth Week of Easter

BỨC THƯ TÌNH-TÂM THƯ CHÚA GỞI:
>
> GOSPEL : JN 14:7-14
>
> Jesus said to his disciples:
> "If you know me, then you will also know my Father.
> From now on you do know him and have seen him."
> Philip said to Jesus,
> "Master, show us the Father, and that will be enough for us."
> Jesus said to him, "Have I been with you for so long a time
> and you still do not know me, Philip?
> Whoever has seen me has seen the Father.
> How can you say, 'Show us the Father'?
> Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me?
> The words that I speak to you I do not speak on my own.
> The Father who dwells in me is doing his works.
> Believe me that I am in the Father and the Father is in me,
> or else, believe because of the works themselves.
> Amen, amen, I say to you,
> whoever believes in me will do the works that I do,
> and will do greater ones than these,
> because I am going to the Father.
> And whatever you ask in my name, I will do,
> so that the Father may be glorified in the Son.
> If you ask anything of me in my name, I will do it."
>
> Bài đọc : Cv 13,44-52
>
> Này đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại.
>
> Vào một ngày sa-bát, gần như cả thành An-ti-ô-khi-a tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy những đám đông như vậy, người Do-thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng : "Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này : Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất."
>
> Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy.
>
> Nhưng người Do-thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do-thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô. Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần.
>
> TIN MỪNG : Ga 14,7-14
>
> Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.
>
> Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."
>
> Ông Phi-líp-phê nói : "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giê-su trả lời : "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : 'Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha' ? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó."
>
> NHÌN THẤY CHÚA
>
> Vị vua nọ mời các vị lãnh đạo tôn giáo đến và ra lệnh phải làm cho ông thấy được Thiên Chúa, nếu không họ sẽ bị chém đầu. Trong lúc các nhà lãnh đạo còn đang suy nghĩ, thì một kẻ chăn chiên đến xin được làm công việc đó. Anh dẫn vua ra đồng rồi đưa tay chỉ mặt trời và xin vua nhìn. Vua nổi giận bảo anh muốn làm mù đôi mắt của ông hay sao. Bấy giờ, anh mới thưa: "Mặt trời chỉ là một vật do bàn tay Thiên Chúa tạo dựng mà ánh quang của nó còn rực rỡ đến nỗi bệ hạ chẳng dám nhìn, thì làm sao bệ hạ có thể nhìn thấy Thiên Chúa được".
>
> Ở trần gian, con người không thể thấy Thiên Chúa, nhưng họ có thể thấy Người qua Người Con Chí Ái là Đức Giê-su Ki-tô, như chính Đức Giê-su đã nói với các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay: "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha".
>
> Như thế, để thấy Chúa Cha, không có con đường nào khác hơn là phải qua Đức Giê-su, gắn bó và yêu mến Người.
>
> LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY/TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN:
>
> Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết luôn yêu mến Chúa, để qua Ngài, chúng con thấy được Thiên Chúa. Amen.
>------------------------------