BUC TAM THU-THU TINH CHUA GOI -PHAN A-4 Print

 

   BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ CHÚA GỞI BẠN – PHẦN A-4

                        I-ĐỨC GIÊSU LÀ…CỦA BẠN

 

9/ Đức Giêsu là mẫu gương, bắt chước, làm theo của bạn :

a/ Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Kitô chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em bước theo Người. (1 Pr 2, 21)

b/Anh em hãy bắt chước Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương. (Ep 5, 1)

c/ Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. (1 Ga 2, 6)

d/ Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Gioan 13, 15)

e/ Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. (Ga 13, 34)

g/ Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì : đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng sống vì anh em . (1 Ga 3, 16)

h/ Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau…Anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. (Rom 15, 5-7)

i/ Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau…như Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phả tha thứ cho nhau. (Cl 3, 13)

k/ Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu, để cho những người tội lỗi chống đối mình, như thế anh em khỏi sờn lòng nản chí. (Dt 12,3)

l/ Ai muốn làm đầu… thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người không phải được … phục vụ; nhưng là để phục vụ. (Mc 10,44-45)

m/ Giữa anh em với nhau, anh em hãy hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. (Pl 2,5)

                                                   9

10- Đức Giêsu là Bạn Hữu của bạn :

a/ Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nửa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe đựoc nơi Cha Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết. (Ga 15, 15)

b/ Anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa phán : Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. (13, 5)

c/ Có thứ bạn bè gây tai họa, có người thân hữu gắn bó hơn cả anh em. (Châm ngôn 18, 24)

d/ Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa, và những ai tuân giữ huấn lệnh Người. (Thánh vịnh 119, 63)

e/ Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, Giao Ứớc hòa bình của Ta cũng chẳng chuyển lay. Đức Chúa là Đấng xót thương phán như vậy. (Is 54. 10)

g/ Này đây, Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta. (Khải huyền 3, 20)

h/ Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. (Ga 15, 13-14)

i/ Hảy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch; hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy sạch tâm can. (Gc 4,8)

k/ Thiên Chúa là Đấng trung thành, người đã gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô…(1 Cor 1, 9)

l/ Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em, ( (Ga 14, 18)

m/ Điều chúng tôi đã thấy và nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi .(1Ga 1, 3)

                                                     10