KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH - THỨ BA CN5MC-C Print

Thứ Tư Tuần V MC

BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI: Bài đọc: Dan 3:14-20, 91-92, 95; Jn 8:31-42.

Reading I:Dan 3:14-20, 91-92, 95
14King Nebuchadnezzar questioned them: "Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you will not serve my god, or worship the golden statue that I set up?15Be ready now to fall down and worship the statue I had made, whenever you hear the sound of the trumpet, flute, lyre, harp, psaltery, bagpipe, and all the other musical instruments; otherwise, you shall be instantly cast into the white-hot furnace; and who is the God that can deliver you out of my hands?" 16Shadrach, Meshach, and Abednego answered King Nebuchadnezzar, "There is no need for us to defend ourselves before you in this matter. 17If our God, whom we serve, can save us from the white-hot furnace and from your hands, O king, may he save us! 18But even if he will not, know, O king, that we will not serve your god or worship the golden statue which you set up." 19Nebuchadnezzar's face became livid with utter rage against Shadrach, Meshach, and Abednego. He ordered the furnace to be heated seven times more than usual20and had some of the strongest men in his army bind Shadrach, Meshach, and Abednego and cast them into thewhite-hot furnace.91King Nebuchadnezzar rose in haste and asked his nobles, "Did we not cast three men bound into the fire?" "Assuredly, O king," they answered.92"But," he replied, "I see four men unfettered and unhurt, walking in the fire, and the fourth looks like a son of God."95Nebuchadnezzar exclaimed, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angel to deliver the servants that trusted in him; they disobeyed the royal command and yielded their bodies rather than serve or worship any god except their own God.

1/ Bài đọc I: 14 Vua Nebuchadnezzar cất tiếng nói với họ: "Này Shadrach, Meshach, và Abednego, các ngươi không phụng sự các thần của ta và không thờ lạy pho tượng vàng ta đã dựng nên, có đúng như vậy không? 15 Bây giờ khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn giây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi có sẵn sàng sấp mình thờ lạy pho tượng ta đã làm không? Nếu các ngươi không thờ lạy thì tức khắc các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa đang cháy phừng phực, liệu có Thiên Chúa nào cứu được các ngươi khỏi tay ta chăng?" 16 Shadrach, Meshach, và Abednego trả lời vua Nebuchadnezzar rằng: "Chúng tôi không cần trả lời ngài về chuyện này. 17 Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi thì tâu đức vua, Người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phực và khỏi tay ngài. 18 Còn nếu Người không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của ngài, và cũng không thờ lạy pho tượng vàng ngài đã dựng đâu!" 19 Bấy giờ vua Nebuchadnezzar đổi sắt mặt, nổi cơn lôi đình với Shadrach, Meshach, và Abednego. Vua lên tiếng truyền đốt lò lửa mạnh hơn mọi khi gấp bảy lần. 20 Rồi vua ra lệnh cho những người lực lưỡng nhất trong quân đội của vua trói Shadrach, Meshach, và Abednego và quăng họ vào lò lửa đang cháy phừng phực.

24 Vua Nebuchadnezzar ngạc nhiên đứng bật dậy và cất tiếng nói với các quan cố vấn: "Chẳng phải chúng ta đã quăng ba người bị trói vào lửa sao?" Họ đáp rằng: "Tâu đức vua, đúng thế!"

25 Vua cất tiếng nói: "Nhưng ta thấy có bốn người đang tự do đi lại trong lò lửa mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người thứ tư giống như con của thần minh." 28 Vua Nebuchadnezzar cất tiếng nói: "Chúc tụng Thiên Chúa của Shadrach, Meshach, và Abednego, Người đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người là những kẻ đã tin tưởng vào Người. Họ đã cưỡng lại lời vua, hy sinh tính mạng để khỏi phụng sự và thờ lạy một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ.”

Gospel:Jn 8:31-42.
31Jesus then said to the Jews who had believed in him, "If you continue in my word, you are truly my disciples, 32and you will know the truth, and the truth will make you free." 33They answered him, "We are descendants of Abraham, and have never been in bondage to any one. How is it that you say, 'You will be made free'?" 34Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, every one who commits sin is a slave to sin. 35The slave does not continue in the house for ever; the son continues for ever. 36So if the Son makes you free, you will be free indeed. 37I know that you are descendants of Abraham; yet you seek to kill me, because my word finds no place in you. 38I speak of what I have seen with my Father, and you do what you have heard from your father." 39They answered him, "Abraham is our father." Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would do what Abraham did, 40but now you seek to kill me, a man who has told you the truth which I heard from God; this is not what Abraham did. 41You do what your father did." They said to him, "We were not born of fornication; we have one Father, even God." 42Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I proceeded and came forth from God; I came not of my own accord, but he sent me.

2/ Phúc Âm: 31 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; 32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."

33 Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?" 34 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. 36 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. 37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. 38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói." 39 Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham." Đức Giê-su nói: "Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm. 40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm.

41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm."

42 Đức Giê-su bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự thật giải phóng con người.

Con người thường không muốn người khác vạch ra những điều sai trái của mình, nhất là đối với những người có quyền thế. Nhưng dù sự thật mất lòng nhưng có sức mạnh giải phóng con người. Nhiều người tưởng mình đang sở hữu sự thật, nhưng thực ra họ đang làm nô lệ cho sự giả trá. Các Bài Đọc hôm nay đặt trọng tâm vào việc con người phải tìm ra sự thật, vì sự thật sẽ giải phóng con người.

Trong Bài Đọc I, Vua Nebuchadnezzar nghĩ các thần do tay mình dựng nên là thần thật nên bắt ba trẻ Do-thái phải sụp lạy chúng khi nhạc khí xướng lên; nếu không sẽ quăng chúng vào lò lửa đang cháy. Ba trẻ Do-thái từ chối vì họ nhất quyết chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Khi chính mắt nhìn thấy uy quyền của Thiên Chúa từ lò lửa, chính vua Nebuchadnezzar đã khiêm nhường thú nhận: chỉ có Thiên Chúa của ba trẻ Do-thái thờ là Thiên Chúa thật. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu muốn chỉ cho người Do-thái thấy họ thực sự không phải là con cái của Abraham, vì họ không làm những gì tổ-phụ Abraham đã làm: tin Thiên Chúa và đón tiếp các ngôn sứ Ngài gởi tới. Họ không tin những gì Ngài nói và đang tìm cách giết Ngài.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- BẠN VÀ TÔI CẦN học cho biết sự thật bằng bất cứ cách nào, vì chỉ có sự thật mới giải phóng và sự tự do đích thực.

- Bao lâu TÔI còn phạm tội là làm nô lệ cho tội. Chỉ có Đức Kitô mới có thể giải phóng khỏi làm nô lệ cho tội. TÔI CẦN tin và làm những gì Ngài dạy.

- Đức tin không chỉ là những gì BẠN hãnh diện tuyên xưng ngòai miệng, nhưng phải biểu tỏ bằng việc làm. TÔI không được cứu bằng chỉ tuyên xưng ngòai miệng, nhưng phải thực hành những gì Chúa dạy và phải can đảm làm chứng cho Ngài bằng hành động

Kính chuyển:

Hồng

------------------------