NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Wed, Jan 26 at 5:07 AM
Tha Thứ, Con Ðường Dẫn Ðến Tự Do

Thật lòng tha thứ cho người khác là một hành động giải thoát.

Chúng ta giải thoát người đó khỏi một liên hệ tiêu cực đang có giữa bạn và tôi. Chúng ta nói, "Tôi không còn chống đối bạn nữa." Nhưng không chỉ có thế. Chúng ta cũng tự giải thoát mình khỏi gánh nặng trở nên "người chống đối." Một khi không tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta, chúng ta lại đem họ theo với mình, tệ hơn nữa, lôi họ theo như những ách nặng nề.

Sự cám dỗ lớn lao của chúng ta là vẫn tức giận kẻ thù và tự cho rằng mình bị họ chống đối và xúc phạm.

Bởi thế, sự tha thứ không những giải thoát người khác mà còn chính chúng ta. Ðó là con đường dẫn đến sự tự do của con cái Thiên Chúa.

Henry Nouwen

--