NGƯỜI TÍN HUỮ TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wed, Jun 29 at 6:10 AM
Hãy Vác Thập Giá Mình

Chúa Giêsu nói, "Nếu ai muốn là môn đệ của tôi, hãy... vác thập giá mình mà theo tôi" (Mátthêu 16:24).

Người không nói "Hãy tạo ra thập giá" hay "Hãy tìm một thập giá." Mỗi người đều có thập giá để vác. Không cần phải tạo ra hay phải tìm kiếm thập giá. Thập giá chúng ta đang có thì đủ nặng cho chúng ta! Nhưng chúng ta có sẵn sàng gánh vác, sẵn sàng chấp nhận đó là thập giá của chúng ta hay không?

Có thể chúng ta không học hành được, có thể chúng ta bị tàn tật, có thể chúng ta bị đau khổ vì phiền muộn, có thể chúng ta bị giằng co trong gia đình, có thể chúng ta là nạn nhân của sự lạm dụng hay bạo lực. Chúng ta không chọn những điều này, nhưng đó là thập giá của chúng ta. Chúng ta có thể khước từ, tẩy chay, từ chối, hay ghét bỏ thập giá.

Nhưng chúng ta cũng có thể vác những thập giá đó và bước theo Chúa Giêsu.
Henry Nouwen

--