NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mon, Jun 6 at 6:58 AM
Ðồng Thừa Tự Với Ðức Kitô

Khi chúng ta vẫn tự cho mình thấp kém hơn một Kitô, chúng ta đã muốn tránh sự vinh hiển trọn vẹn cũng như sự đau khổ trọn vẹn của đời sống Kitô Hữu.

Nhưng chính Thần Khí hướng dẫn Chúa Giêsu cũng hướng dẫn chúng ta. Thánh Phaolô nói, "Chính Thần Khí cùng với thần trí của chúng ta chứng thực rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Và nếu là con cái Thiên Chúa, thì chúng ta là những người thừa kế, thừa kế của Thiên Chúa và đồng thừa kế với Ðức Kitô" (Rôma 8:16-17).

Khi chúng ta bắt đầu sống theo chân lý này, cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi một cách triệt để. Chúng ta không chỉ biết đến sự tự do trọn vẹn của con cái Thiên Chúa mà còn bị thế gian khước từ. Thật dễ hiểu khi chúng ta do dự không muốn nhận vinh quang để tránh bị đau khổ.

Nhưng, nếu chúng ta sẵn sàng chia sẻ sự đau khổ của Ðức Kitô, chúng ta cũng sẽ được chia sẻ sự vinh quang của Người (coi Rôma 8:17).
Henry Nouwen

--