NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - SỐNG PHÉP RỬA TỘI Print

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH : NHỚ THỰC HÀNH 3 CHỨC VỤ

-Bạn và tôi đã nhận 3 chức vụ bởi Chúa Thánh Thần từ khi chịu phép Rửa là:

1/ NGÔN SỨ: ĐỌC - NÓI LỜI CHÚA - LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG.

2/ TƯ TẾ: CẦU NGUYỆN - DÂNG LỄ - GẶP GỠ - NGHE CHÚA NÓI.

3/ VƯƠNG ĐẾ: TỔ CHỨC - CAI QUẢN - TỪ GIA ĐÌNH- HỘI THÁNH.

Hướng về Chúa

------------------------