DAO TAO MON DE # 74 = HOI THANH GIAO THIEP Print

Pope Francis: the Church communicates, dialogues, accompanie

by vatican

Communications allows the Church to enter into the concrete realities of our time, to speak to humanity. Pope Francis emphasized this in his address to the Plenary Assembly of the Pontifical Council for Social Communications. For the Church, dialogue with the men and women of today is necessary, in order to understand their expectations, doubts, and hopes. They are men and women who are sometimes a little disappointed by a Christianity that to them seems sterile and in difficulty with regard to communicating in a decisive way the deep sense which gives faith. As spaces of solitude and silence grow, the Church can bring a presence that listens, dialogues, encourages, making use of new technologies and ...

You were sent this email because you chose to receive updates about new videos uploaded by vatican. If you don't want these updates anymore, you can change your preferences by visiting the subscription manager.

Đức Thánh Cha Phanxicô. Hội thánh giao thịêp, đồi thọai, đồng hành

Sự giao thịêp cho phép Hội Thánh đi vào những thực tại cụ thể của thời gian, để nói với nhân lọai. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đìêu này trong bài dĩên thuýêt của người trước phiên họp tòan thể Hội đồng Giáo hòang về Truỳên thông Xã hội. Đối với Hội Thánh, đối thọai với mọi người là cần thiết, để hỉêu rõ những kỳ vọng của họ, những ngờ vực, và hy vọng, họ là những ông, những bà đôi khi họ có chút thất vọng bởi Kitô giáo khíên cho họ có vẻ xem như vô ích và khó khăn trong khi chú ý đến truỳên thông bằng cách quýêt định một nhận thức xâu xa đìêu đó đem lại đức tin. Như khỏang thời gian cô đơn và tĩnh lặng nẩy sinh, Hội thánh có thể có mặt để lắng nghe, đối thọai, khuýên khích (động viên) làm cho sự xử dụng những kỷ thụât mới và tổ chức xã hội..

__._,_.___
Anthony Quang Dinh
To This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it