ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - GƯƠNG CHÚA - Print

Chi Tran

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

TỰ THOÁT VÀ VÁC THÁNH GIÁ THEO CHÚA GIÊSU

Đường Thánh giá

-Con ơi! Càng thoát ly mình, con càng vào sâu trong Cha.

-Cũng như người ta chỉ được bình an khi nào người ta không thiết cái gì bên ngoài, người ta cũng chỉ hiệp nhất với Chúa được khi bên trong người ta biết tự thoát.

-Cha mong con tập quen tự xả kỷ, hoàn toàn theo ý Cha, không từ nan, không kêu trách.

"Hãy theo Cha: vì Cha là Đường, là Chân lý, là Sinh lực"(1)[cxcv].

-Không có Đường, đi vào đâu. Không Chân lý, ai biết gì? Thiếu Sinh lực, ai có thể sống được?

-Cha là Đường con phải theo, là Chân lý con phải tin, là Sinh lực con phải hy vọng.

-Cha là Đường không thể lạc, là Chân lý không thể lầm, là Sinh lực vô tận.

Cha là Đường thẳng tắp, là Chân lý tối cao, là Sống thật Sống hạnh phúc, Sống tự hữu.

Nếu con theo đường Cha "con sẽ biết Chân lý và Chân lý sẽ cho con được tự do, mà con sẽ được sống muôn đời(2)[cxcvi] .

Nếu con muốn được sống, hãy tuân giữ giới răn Chúa(3)[cxcvii].

Nếu con muốn biết Chân lý, hãy tin Cha.

Con muốn nên hoàn thiện: hãy bán tất cả.

Muốn làm đồ đệ Cha: hảy tự xả(4)[cxcviii].

Muốn sống hạnh phúc: hãy khinh cái sống hiện tại.

Muốn được địa vị cao trên trời: hạy tự hạ ở dưới đất.

Muốn đồng trị với Cha hãy vác Thánh giá với Cha.

Chỉ có tôi trung của Thánh giá mới gặp được đường hạnh phúc và ánh sáng thật.

-Lạy Chúa!đường Chúa đi hẹp quá và bị đời coi khinh; xin cho con biết theo Chúa và chịu đời khinh như Chúa.

"Tôi tớ khi nào trọng hơn chủ, môn đệ khi nào ở trên Thày"(1)[cxcix].

Xin cho con biết tập sống cố gắng như Chúa, vì có thế con mới được rỗi và được nên Thánh thật.

Ngoài cái sống trên trời, mọi sách con đọc, mọi lời con nghe không thể khuây khỏa, thỏa mãn hẳn được con.

Theo Chúa để đạt hạnh phúc

-Con ơi! Con đã đọc, đã biết tất cả; nếu giữ được như thế, con sẽ được hạnh phúc.

"Người mến Cha là người biết và giữ giới răn Cha; Cha sẽ yêu quý họ, sẽ tỏ mình Cha cho họ và sẽ cho họ được đồng trị với Cha trong nước Đức Chúa Cha"(2)[cc]

.

Lạy Cha! Con mong ước được thực hiện lời Chúa phán dạy và hy vọng con sẽ xứng đáng được như vậy.

Con đã lĩnh nhận Thánh giá và lĩnh ở tay Chúa, con sẽ vác, vâng, con sẽ vác cho đến chết như Chúa đã trao cho.

Quả đời sống một tu sĩ đạo đức là Thánh giá, nhưng chỉ có Thánh giá ấy mới đưa được lên thiên đàng.

Đã khởi công, không được phép lùi, cũng không được bỏ.

Nào anh em! Ta cùng đi. Sẽ có Chúa Giêsu ở với chúng ta..

Vì Chúa Giêsu, ta đã lĩnh lấy Thánh giá. Vì Chúa Giêsu, ta sẽ vác cho tới cùng.

Đã là thủ lãnh, là hướng đạo, Chúa cũng sẽ là người nâng đỡ ta.

Kìa Vua ta, Ngài đi tiên phong: Ngài sẽ chiến đấu cho ta.

Ta hãy can đảm bước theo Chúa và đừng ai khiếp sợ. Ta hãy sẵn sàng chết cho anh hùng nơi trận địa và đừng trốn Thánh giá mà làm hoen ố vinh dự của ta.

SUY NIỆM

Câu "Ai muốn theo Cha, phải tự thoát, vác khổ giá mình mà theo" bao hàm tất cả khoa tu đức học và là một đường chắc để được rỗi.

Tinh thần tự thoát là nguyên tắc thiết yếu của Phúc âm thư và quy luật căn bản của Đạo Công Giáo.

Muốn được rỗi, ta phải cương quyết bỏ đường rộng, đường tiêu diệt, mà mạnh dạn bước vào đường hẹp, đường Thánh giá: xả kỷ và hy sinh. Và chỉ có đường ấy mới thực là đường cứu rỗi. Chính Chúa Giêsu đã đi trước, ta hãy cương quyết theo Ngài.
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã bỏ trời xuống dạy chúng con đường lên Thiên đàng. Trót đời sống của Chúa đã là Thánh giá và tử đạo. Xin Chúa giúp con can đảm bước theo và cùng chết với Chúa, để một ngày kia được vinh hiển với Chúa.
Nguyên tác: THOMAS A KEMPIS
Linh mục LÊ BÁ TƯ

---------------------------------------