ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - THỨ TƯ CN25TN-A Print

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 23-9-20

Phúc Âm Thánh Luca. (9, 1-6): CHÚA GỌI BẠN VÀ TÔI HÔM NAY

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: "Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ". Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC: CHÚA GỌI MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã đến thế gian với sứ mệnh rõ ràng của Ngài. Chúa Giêsu muốn đem ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đến cho mọi dân tộc trên toàn thế giới qua muôn thế hệ cho đến khi Ngài trở lại để phán xét muôn dân. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su chọn Nhóm Mười Hai để dạy dỗ họ, ban cho họ quyền năng và toàn quyền để tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Ngài.

Sau đó, các Tông đồ đặt tay trên những người được chọn để tiếp tục sứ mệnh cứu độ của Chúa Giêsu cho đến tận thế. Để hoàn thành sứ mệnh cứu độ, Chúa Giêsu muốn tất cả mọi người hoàn toàn trông cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Họ phải chọn sống một cuộc sống nghèo khó. Điều này sẽ giúp họ yêu mến Thiên Chúa hơn bất cứ điều gì khác và có thể hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi của Chúa Giê-su một cách hiệu quả nhất.

Chúa Giêsu là một tấm gương tuyệt vời cho mọi người. Chúa Giê-su nói: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."(Mt. 8, 19-20) Thánh Phao-lô nói rằng: "Quả thật, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có."(2 Cr. 8, 9)

Mỗi người Kitô hữu nên có tinh thần của các tông đồ là biết từ bỏ mình để theo Chúa Giêsu. "Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ."(Mt. 5, 3)

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 9-23-20

Gospel LK 9: 1-6

Jesus summoned the Twelve and gave them power and authority over all demons and to cure diseases, and he sent them to proclaim the Kingdom of God and to heal the sick. He said to them, "Take nothing for the journey, neither walking stick, nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic. Whatever house you enter, stay there and leave from there. And as for those who do not welcome you, when you leave that town, shake the dust from your feet in testimony against them." Then they set out and went from village to village proclaiming the Good News and curing diseases everywhere.

Reflection:

Jesus is the Son of God who came to earth with His explicit mission. Jesus wants to bring the salvation of God to the people of the world through generations until he returns to judge all nations. That is why Jesus chose the Twelve to teach them, giving them the power and authority to continue His work of salvation.

Thereafter, the Apostles lay hands on those chosen to continue Jesus' saving mission to the end of the world. In order to fulfill the mission of salvation, Jesus wants all people to rely completely on God's providence. They must choose to live a poor life. This will help them to love God more than anything else and be able to fulfill Jesus' saving mission in the most effective way.

Jesus is a great example for everyone. Jesus said, "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head."(Mt. 8, 19-20) Paul said about Jesus, "For you know the gracious act of our Lord Jesus Christ, that for your sake he became poor although he was rich so that by his poverty you might become rich."(2 Cr. 8-9)

Every Christian should have the apostles' spirit of renouncing themselves to follow Jesus. "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven."(Mt, 5, 3)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------