ĐỜI SỐNG TÂM LINH - 14 ĐIỀU CHÚA HỨA AI VIẾNG DÀNG THÁNH GIÁ Print

Chi Tran

14 ĐIỀU CHÚA HỨA CHO NHỮNG AI SIÊNG NĂNG VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

1. Ta ban cho bất cứ sự gì xin Ta với đức tin khi viếng Đàng Thánh Giá.
2. Ta hứa sự sống đời đời cho những ai thỉnh thoảng viếng Đàng Thánh Giá.
3. Ta sẽ đi theo họ khắp nơi trong đời và giúp đỡ họ, nhất là trong giờ chết.
4. Tội lỗi họ dù nhiều hơn cỏ ngoài đồng hay cát dưới biển, Ta sẽ lấy Đàng Thánh Giá mà quét đi hết. (điều này không loại bỏ việc cần thiết phải đi xưng tội)
5. Ai năng đi Đàng Thánh Giá sẽ được vinh hiển đặc biệt trên trời.
6. Nếu họ phải xuống luyện ngục, Ta sẽ cho họ ra khỏi đó ngày thứ Ba hoặc thứ Sáu sau khi chết.
7. Ta sẽ chúc phúc cho họ mọi chặng Đàng Thánh Giá và sự chúc lành của Ta sẽ đi theo họ khắp nơi và sau khi chết trên thiên đàng cho đến đời đời.
8. Khi họ gần chết, Ta sẽ không cho phép quỷ cám dỗ họ. Ta sẽ cho họ bình an an nghỉ trong tay Ta.
9. Nếu họ đi Đàng Thánh Giá với lòng yêu mến thật sự, Ta sẽ khiến mỗi chặng đàng là một chén Thánh và Ta đổ ơn Ta vào đó cho họ một cách hoan hỉ.
10. Ta sẽ đặt Mắt Ta trên những ai đi Đàng Thánh Giá. Tay Ta luôn rộng mở để sẵn sàng che chở họ.
11. Như Ta đã bị đóng đinh vào Thánh Giá, thì Ta cũng luôn ở với những ai tôn kính Ta bằng cách siêng năng đi Đàng Thánh Giá.
12. Họ không cách nào rời khỏi Ta vì Ta sẽ ban ơn cho họ không bao giờ phạm một tội trọng nào nữa.
13. Khi họ chết, Ta sẽ tới an ủi họ bằng sự hiện diện của Ta, và Chúng Ta sẽ cùng đi về trời. Sự chết sẽ êm ái với những ai trong đời tôn kính Ta bằng cách đi Đàng Thánh Giá.
14. Linh hồn Ta sẽ là nơi trú ẩn bảo vệ họ, và sẽ luôn giúp đỡ họ bất cứ lúc nào họ kêu cầu đến Ta.

------------------------------------------------