ĐỜI SỐNG TÂM LINH - TRÁNH THAM-SÂN-SI Print

THAM - SÂN - SI
Tránh Tham lam, Giận hờn, Si-mê

1- Tham là không tham muốn: (Đọc Kinh Mười điều răn )
Ở đời có 5 món dục lạc mà người ta thường tham muốn nhất là: Tiền của- Sắc đẹp- Danh vọng- Ăn uống- Ngủ nghỉ. Ngũ trần dục lạc ấy thật ra vui ít mà khổ nhiều.
Dục lạc chính là những nguyên nhân chính ràng buộc kiếp người vào vòng sanh tử, luân hồi, sa đọa. Người không ham muốn những thứ ấy là người biết tu hành Thiểu dục= muốn ít, và Tri túc=biết đủ. Người có hai điều trên thì có một đời sống dản dị và an nhàn.
Nến bạn thực hành được thì xã hội không có thảm trạng kẻ mạnh ức hiếp người yếu, kẻ giầu đàn áp kẻ nghèo., người nghèo oán giận kẻ giầu. Cuộc sống sẽ thanh bình an lạc.
Người không tham muốn được những lợi ích sau đây:
a/ Ba nghiệp: Thân-Khẩu-Ý được tự tại, vì nhân các căn đầy đủ.
b/ Của cải không mất mát hay bị cướp giật.
c/ Phúc Đức tự tại.
d/ Những sự tốt đẹp sẽ đến với mình, dù không mong ước.

2- Sân là không giận hờn: (Đọc Kinh Bẩy mối tội đầu )
Không giận hờn là vẫn giữ sự bình tĩnh, điềm đạm, nhu hòa trước những cảnh trái ý nghịch lòng.
Giận hờn là một tính xấu rất tai hại, nó như một ngọn lửa dữ, đốt cháy cả mình lẫn người chung quanh. Kinh Phật có câu:
“Một niệm giận hờn nổi lên, thì trăm nghìn nghiệp chướng đều mở. Lửa tức giận một phen phát ra, liền đốt tất cả rừng công đức.”
Khổng giáo cũng nói :
“Dằn tâm giận xuống một lúc thì khỏi lo sợ (hối hận) cả ngàn ngày. Nên chỉ việc đáng nhịn thì nhịn, chuyện đáng răn thì răn. Nếu chẳng nhịn, chẳng răn thì, thì việc nhỏ hóa ra to. Bao nhiêu điều phiền não đều do chẳng nhịn mà ra.”
Theo kinh Thập-Thiện-Nghiệp đaọ thì người nào không tức giận sẽ được tám món tâm pháp vui mừng như sau:
a/ Không tâm khổ não. b/ Không tâm giận hờn.
c/ Không tâm tranh giành. d/ Tâm nhu hòa ngay thẳng.
e/ Tâm từ bi Chúa, Phật. g/Thường làm yên ổn cho chúng sinh.
ê/ Thân tướng trang nghiêm, chúng sinh đều tôn kính.
g/ Có đức nhẫn nhục, được mau sanh lên cõi Phạm-Thiên.

3- Si là không si-mê: (Đọc bẩy ơn Chúa Thánh Thần)
Không si-mê là biết phán đoán rành rẽ, nhận định rõ ràng, đúng đắn, không cố chấp theo sự hiểu biết của mình, không tin những thuyết không hợp chân lý, nhất là không mê tín dị đoan. Họ có trí huệ, không tạo tội, luôn làm việc phước, diệt trừ vô minh để tiến mãi trên con đường giải thoát.
Theo kinh Thập-Thiện-Nghiệp đạo, người không si-mê tạo được 10 pháp công đức sau:
a/ Được ý vui chân thiện và bạn chân thiện.
b/Thà bỏ thân mạng chứ không làm ác, tin sâu nhân quả.
c/ Chuyên hướng về điều chân thiên mỹ.
d/ Tâm được ngay thẳng và chánh kiến
e/ Sanh lên cõi trời, khỏi bị đọa vào ba đường ác.
ê/ Phúc huệ không lường, thường tăng lên mãi.
g/ Dứt hẳn đường tà, chăm tu đạo chánh.
h/ Yên ở vào nơi chánh kiến. i/ Khỏi bị nạn dữ.
k/ Khỏi lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp.

Trên đây là 3 Nghiệp dữ về Ý là: Tham lam-Giận hờn-Si –mê.
Vậy Nghiệp = Tạo tác, Hành động . Gồm: Lành, Dữ hoặc không.
Còn các Nghiệp dữ về thân có 3 là: Sát sinh-Trộm cắp-Dâm dật.


Những Nghiệp dữ về khẩu có 4 là: Nói dối- Nói thêu dệt-Nói lưỡi hai chiều-Nói lời hung ác.
Nêú làm ngược lại các Nghiệp trên hay Không là 10 Nghiệp lành hay còn gọi là THẬP THIỆN NGHIỆP là cội rễ của tất cả pháp lành thế gian và xuất thế gian; như là nấc thang quan trọng cần phải vượt qua, là căn bản hạ tầng vững chắc để xây dựng lâu đài cao lớn.
Nhân quả và Nhân hồi là hễ chúng ta gieo nhân gì thì chúng ta gặt qủa ấy, hoặc ngay trong đời hiện tại hay đời sau. Nhỏ lớn tùy theo.

Ptế:JB Nguyễn văn Định
22-05-05

-------------------------------------