GẶP GỠ ĐỨC KITO - NGÀY 14-11-2019 Print

Tuyen Pham

---------- Forwarded message ---------
From: Bạn Đường Linh Thao
Date: Wed, Nov 13, 2019, 2:02 AM
Subject: [TĐCN] MẾN YÊU HẰNG NGÀY, NGÀY 14-11
To:

Mến Yêu Hằng Ngày, 14-11-2019

" Cách tốt nhất để phân định xem việc cầu nguyện của chúng ta có chân thực hay không, đó là xem xét mức độ mà đời sống chúng ta được biến đổi trong ánh sáng của lòng thương xót. " (ĐGH Phanxicô)

Phụ trách Tông Đồ Cầu Nguyện:
Lm. Phê-rô Danh, S.J., và Nhóm Bạn Đường Linh Thao

--

"Điều quan trọng là chúng ta không mỏi mệt gieo hạt giống tốt lành"

(ĐGH. Phanxicô)

Lạy Chúa, xin cho con trở nên người gieo sự tốt lành trong mọi việc con làm.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "tongdocaunguyen".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tongdocaunguyen+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tongdocaunguyen/CAAfUZCU41pSXYATvzMrqa6C-G4iHF6%2BCXhcZUAzt4RavdF7kqQ%40mail.gmail.com.

--