GẶP GỠ ĐỨC KITO - NGÀY 04-2-2020 Print

Tuyen Pham
Feb 3 at 9:19 PM

---------- Forwarded message ---------
From: Bạn Đường Linh Thao
Date: Mon, Feb 3, 2020 at 5:07 AM
Subject: [TĐCN] MẾN YÊU HẰNG NGÀY, NGÀY 04-02-2020
To:

Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 04-02-2020

"Niềm hy vọng cũng giống như một ngọn nến, biết đón lấy làn gió từ Chúa Thánh Thần và biến nó thành lực đẩy cho thuyền ra khơi." (ĐGH Phanxico)

Phụ trách Tông Đồ Cầu Nguyện:
Lm. Phê-rô Danh, S.J., và Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

--

"Điều quan trọng là chúng ta không mỏi mệt gieo hạt giống tốt lành"

(ĐGH. Phanxicô)

Lạy Chúa, xin cho con trở nên người gieo sự tốt lành trong mọi việc con làm.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "tongdocaunguyen".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tongdocaunguyen+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tongdocaunguyen/CAAfUZCVDYahq4LoY_A13txDcAL40SH7kZeonpeD_4t20vBxPRQ%40mail.gmail.com.

--