DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 86 = SONG THEO GUONG CHUA Print

Lối sống của người Kitô hữu, là sống theo gương Chúa Giêsu .
Phó tế Huỳnh Mai Trác3/17/2014

Khiêm tốn, dịu hiền, rộng lượng, đó là phong cách đời sống của người Công Giáo, một đời sống vác thánh gía như Chúa Giêsu đã làm . Trong thánh lễ ngày thứ năm tại Nhà Nguyện Thánh MarTa, Đức Giáo Hòang nói về bài Tin Mừng trong đó Chúa nói với các môn đệ của Ngài : "Ai muốn theo Ta, thì phải từ chối chính mình, vác thánh giá của mình mỗi ngày và đi theo Ta".

Chúng ta đừng mơ tưởng sống cuộc đời người Kitô hữu sống ngòai con đường đó, là con đường của sự khiêm tốn, sự khiêm tốn chính thực là quên chính mình đi . Con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua như là một gương mẫu, đó là làm tôi tớ cho tất cả mọi người .

"Lối sống như của Chúa Kitô sẽ cứu chuộc chúng ta, đem lại vui mừng cho chúng ta và làm cho chúng ta trở nên phong phú, đó là con đường trái với sự ích kỷ, trái với lòng tham lam của cải cho chính mình . Con đường đi đến với tha nhân đó là con đường mà Chúa Kitô đã vạch ra để có được sự sống".

Nếu hạt giống không mục nát đi thì không mọc cây và có hoa quả được và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi theo Chúa như lối sống của Chúa chứ không phải như lối sống thế gian . Sự ích kỷ của chúng ta thúc đẩy chúng ta phải tỏ ra quan trọng trước mắt kẻ khác, còn sống theo như lối sống của Chúa Giêsu thì phải yêu mến sự khiêm tốn, không phán xét, như Chúa Giêsu đã làm và dạy bảo .

"Niềm vui và sự phong phú của chúng ta là :" đi theo Chúa Giêsu" . Đức Giáo Hòang khuyên chúng ta hãy cầu xin Chúa dạy bảo chúng ta lối sống của người Kitô hữu là phục vụ, luôn vui vẻ, quên mình đi và có được sự phong phú như Chúa đã dạy bảo chúng ta và như sự mong muốn của Chúa . (Nguồn Tin: News.va)