ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ Print

CHỮA BỆNH BẰNG CON NGƯỜI MỚI - THỞ HÍT THẦN KHÍ

5/ CACH THỞ THẦN KHÍ TỐT NHẤT, SÂU NHẤT LÀ HÃY ĐỂ CHÚA THÁNH THẦN HƯỚNG DẪN ĐỜI TA.

"Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn thuộc Lề Luật nữa". (Thư Galat 5, 18)

Huyền Đồng

--------------------------------