ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ - THỞ HÍT THẦN KHÍ Print

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ - CHỮA BỆNH BẰNG THỞ HÍT THẦN KHÍ

1/ CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNH THẦN LÀ MỘT CÁCH THỞ HÍT THẦN KHÍ - SINH LẠI BỞI THẦN KHÍ : CHÚA THÁNH LINH.

Hướng Về Chúa

-----------------------------