ĐỜI SỐNG TRONG THẦN KHÍ - THƯ GALAT ĐOẠN 5 VÀ 6 Print

 

ĐỜI SỐNG MỜI TRONG THẦN KHÍ CHÚA>
>
> September 7, 2020
>
THƯ GALAT 5, 13-26 : SỐNG TỰ DO VÀ BAC ÁI TRONG THẦN KHÍ

Đừng lợi dung tự do để sống theo xac thịt.........


> Đọc Galát 6:7-10 : NGƯỜI ĐƯƠC HỌC LỜI CHÚA LÀ THẦN KHÍ
>
> (7) Anh em đừng có lầm tưởng: Thiên Chúa không để cho người ta nhạo báng đâu! Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. (8) Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt, là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí, là sự sống đời đời. (9) Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. (10) Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em cùng trong đại gia đình đức tin.
>