ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ- THÁNH NỮ TERESA Print


Thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu, đồng trinh và tiến sĩ của Hội Thánh.

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 30-9-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (18: 1-4)

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời."

Suy niệm/SỐNG:

Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu là một trong những vị thánh danh tiếng trong Giáo hội Công giáo. Thánh nữ đã sống khoảng 24 năm. Năm 15 tuổi, thánh nữ đi vào tu viện sống trong 9 năm.

Thánh nữ đã sống với những lời dạy của Chúa Giêsu rất chặt chẽ. Sự danh tiếng của thánh nữ để làm cho mình là một tiến sĩ của hội thánh là "con đường nhỏ." Thánh nữ yêu Chúa Giêsu hài đồng và sống như là con trẻ của ngài. Thánh nữ sống đơn sơ và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Thánh nữ đã làm bất cứ điều gì dù nhỏ bé vì yêu mến Thiên Chúa như là nhặt một mẩu rác nhỏ trên đường đi.

Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ trở nên như trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ đơn sơ trong tâm hồn và suy nghĩ. Trẻ nhỏ tin tưởng vào tình yêu của cha mẹ và dựa vào sự bảo vệ của họ.

Chúa Giêsu muốn mọi người nên tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa để không phải lo lắng. Tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa sẽ làm hài lòng Ngài vì đó là một cách để thể hiện sự khiêm nhường với Ngài.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Saint Thérèse of the Child Jesus, virgin and doctor of the Church.
Bible sharing - Tuesday 9-30-19
Gospel Mt. 18: 1-4
The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the Kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the Kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the Kingdom of heaven."
Reflection!
Theresa of the Child Jesus is one of the famous saints in the Catholic Church. She lived about 24 years. At age 15, she went in the convent for 9 years. She lived with the teachings of Jesus very closely. Her famous way to make her a doctor of the church is the little way. She loved the infant Jesus and lived as a child of Jesus. She is simple and trusts in the love of God. She did anything though small for her love for God like picking a small piece of garbage on the way.
Jesus taught the disciples to become like children. The child is simple in heart and mind. The child trusts in the love of parents and relies on their protection. Jesus asks everyone should believe the providence of God to be free from worries. Trusting in the love and power of God would please God because it is a way to show the humility to Him.
Peace of Christ!
Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------