MOI NGAY MOT CAU KINH THÁNH - THU HAI -CN4TN-B Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

THỨ HAU, SAU CN4TN-B : RAO TRUYỀN LỜI CHÚA: "Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đà làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc". (Mc 5, 20)

* Chúa đã chữa lành anh bị quỷ ám, anh muốn sống với  Chúa, anh nghe Lời Chúa đi loan truyền cho mọi người biết Chúa đã làm cho anh. Tôi đã nhận biết bao ân huệ Chúa ban, tôi cần làm chứng về Ngài ngay hôm nay bằng lời nói và việc làm cho anh em.

--------------