MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - 02-6-2020 Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 02-6-2020

- ĐỨC GIÊ-SU BẢO HỌ: "CỦA XÊ-DA, TRẢ VẾ XÊ-DA; CỦA THIÊN CHÚA, TRẢ VỀ THIÊN CHÚA". ..(Mac-cô 12, 17)

*Tôi đã làm những gì đế chứng nhân cho Tin Mừng? - Bạn có trốn thuế hay làm điều bất chính không?

--------------------*

*TRONG MÙA ĐẠI DỊCH CÓ 3 CÔ:

1/ CÔ VIT.

2/ CÔ DẠI.

3/ CÔ KHÔN.

- BẠN THÍCH CÔ NÀO? - MỜI ĐỌC TIN MỪNG MAT-THÊU 25, 1-13.

------------------------------