MỖI NGÀY MỘT CÂU KT - QUÝ VÂN Print

Quyvan Vu
Sun, Oct 31 at 5:39 PM
"Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con" (Thánh Vịnh 119: 105).

Khi con người rời xa ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, họ đi trong bóng tối, không biết mình đang đi về đâu.
Sa-lô-môn viết, "Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết" (Châm-ngôn 16:25).
Và Phao-lô cảnh báo trong thư tín của ông viết cho người Rô-ma rằng khi loài người từ chối Đức Chúa Trời, lòng họ trở nên tăm tối, trở nên ngu dại, và đến cuối cùng Chúa Trời sẽ phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình (ROMA/La mã 1:18–32).

Chính vì lý do này mà chúng ta nên đọc ,suy gẫm và thực hàng Lời Chúa mỗi ngày.

---------------------------------------

*COVID-19 THÍCH, GẦN BẠN KHI: "BẠN ...BẤT HÒA -GHEN TUÔNG - NÓNG GIẬN - TRANH CHẤP - CHIA RẼ - GANH TỴ  - SAY SƯA - CHÈ CHÉN.....(THƯ GALAT 5, 19-21)

*COVID-19 SỢ, XA TÔI KHI: "TÔI BAC ÁI - BÌNH AN - HOAN LẠC - NHẪN NHỤC - NHÂN HẬU - TỪ TÂM -TRUNG TIN - HIỀN HÒA - TIẾT ĐỘ" ( THƯ GALAT 5, 22-23)

ST/HVC

---------------------------------------

--------------------------------------