MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - Print

NGƯỜI LẠI CÒN HẠ MÌNH... CHÍNH VÌ THẾ, THIÊN CHÚA ĐÃ SIÊU TÔN NGƯỜI..." (PHI-LIP-PHÊ 2, 8-9)

                                                    *LIFT HIGH THE CROSS*

- Bạn và tôi cần khiêm tốn, hạ mình, Đọc - Sống Kinh Bảy mối tội đầu, hay Kinh Cải tội bẩy mối có bẩy đức, và Kinh Thương người Có Mười bốn mối, để thắng Covid-19 đang hoanh hành.

Hướng Về Chúa

--------------------------------