CẢM NGHIỆM SỐNG LC - NGÀY 03-6-2020 Print

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 3-6-20

Phúc Âm Thánh Mátcô. (12: 18-27)

Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ goá đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ goá và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp". Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Không phải tất cả người Sađốc nhưng một số người trong số họ đã không tin vào sự sống lại. Trên thế giới, một số người vô thần cũng không tin vào sự sống lại. Đối với họ, cái chết là kết thúc của một đời người. Nếu cái chết thực sự là chấm dứt mọi sự, cuộc đời con người thật phi lý vì một người làm điều tốt chỉ là hư không. Ngược lại, một người đã làm nhiều điều xấu xa và chết là chấm hết thì không có công lý thật sự. Đây vẫn chỉ là sự suy nghĩ của con người.

Còn sự thật là nếu Chúa Giêsu không sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba theo Lời Thánh Kinh thì không ai có thể tin rằng có sự sống lại. Phao-lô đã từng là tên phản Kitô nhưng sau khi gặp Chúa Giêsu phục sinh, ông nói: "Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng... nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em."(1 Cr. 15, 14; 17)

Thánh Kinh quan trọng như thế nào? Chúa Giêsu trả lời cho một số người Sađốc rằng họ đã không biết Thánh Kinh, vì thế mà họ đã bị lừa dối bởi những suy nghĩ của chính họ hoặc những loan truyền sai lầm của thế gian.

Thiên Chúa đã tỏ lộ danh thánh Ngài cho ông Môsê: "Ta là Đấng Hiện Hữu... "Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em... Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Giacóp, sai tôi đến với anh em."(Xh. 3, 14-15) Thiên Chúa là Đấng hằng sống.

Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta. ... Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ."Gn. 1, 26-27) Cái chết của con người không phải là chấm dứt hết mọi sự vì con người được tạo nên giống hình ảnh của Thiên Chúa trong sự sống vĩnh hằng.

Chúa Giêsu sống lại sau khi chết là một Chúa Giêsu thực sự với tất cả các vết thương tích cho các môn đệ xem thấy. Tuy nhiên, thân xác của Chúa Giêsu sống lại không chịu sự chi phối của thế giới vật chất nữa. Mặc dù các cánh cửa đã bị khóa, Chúa Giêsu vẫn hiện đến và đứng giữa các môn đệ của ngài trong phòng bị khóa. "Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời."(Mc. 12, 25)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 6-3-20

Gospel MK 12: 18-27

Some Sadducees, who say there is no resurrection, came to Jesus and put this question to him, saying, "Teacher, Moses wrote for us, If someone's brother dies, leaving a wife but no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother. Now there were seven brothers. The first married a woman and died, leaving no descendants. So the second brother married her and died, leaving no descendants, and the third likewise. And the seven left no descendants. Last of all the woman also died. At the resurrection when they arise whose wife will she be? For all seven had been married to her." Jesus said to them, "Are you not misled because you do not know the Scriptures or the power of God? When they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but they are like the angels in heaven. As for the dead being raised, have you not read in the Book of Moses, in the passage about the bush, how God told him, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob? He is not God of the dead but of the living. You are greatly misled."

Reflection:

Not all Sadducees but some of them did not believe in the resurrection. Around the world, some atheists also don't believe in the resurrection. For them, death is the end of a life. If death is really the end of everything, human life is absurd because a person who does good is only vain. On the contrary, a person who has done many evil things and died as an end has no true justice. This is still human thought.

And the truth is that if Jesus did not rise from the dead on the third day according to the Bible, no one would believe that there was a resurrection. Paul was once an anti-Christ, but after encounterting the risen Jesus, he said, "if Christ has not been raised, then empty [too] is our preaching; empty, too, your faith... and if Christ has not been raised"(1 Cr. 15, 14; 17)

How important is the Holy Scriptures? Jesus claimed some Sadducees that they did know the Scripture; therefore, they were misled by their own thoughts or false teachings in the world.

God revealed his name to Moses, " I am who I am. Then he added: This is what you will tell the Israelites: I AM has sent me to you... The LORD, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. "(Ex. 3, 14-15) God is an ever-living One.

God said: "Let us make human beings in our image, after our likeness... God created mankind in his image; in the image of God he created them; male and female he created them."Gn. 1, 26-27) The death of all human beings is not the end of everything because he is created them in the image and likeness of God in eternal life.

The risen Jesus after his death is a true Jesus with all wounded signs showed to his disciples. However, the body of the risen Jesus did not subject to the physical world. Though the door was all locked, Jesus could still stand in the midst of his disciples inside the locked room.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------