CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY 30-5-2020 Print

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 30-5-20

Phúc Âm Thánh Gioan. (21: 20-2)

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi "Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?" Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Còn người này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy". Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: "Nó sẽ không chết", mà Người chỉ nói: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con".Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC

Khi ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu về cái chết của người môn đệ khác, Ngài nói với ông không nên lưu tâm đến việc đó. Nó thuộc về Chúa Giêsu. Thiên Chúa có ý muốn của ngài cho cuộc sống của tất cả mọi người.

Tôi không biết khi nào, ở đâu và sẽ chết thế nào. Đời người của mỗi người tuỳ thuộc vào thánh ý của Thiên Chúa, không thuộc về con người. Không có quyền lực nào của con người có thể vượt qua quyền năng của Thiên Chúa. Quan Philatô nói với Chúa Giêsu: "Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? " Đức Giê-su đáp lại: "Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn."(Ga.19, 10-11)

Không phải tất cả Kitô hữu đã kết thúc cuộc sống như Chúa Giêsu và các vị thánh tử đạo. Tuy nhiên, mỗi người nên tin vào Chúa Giêsu và Lời của Người qua Thánh Kinh, giáo huấn của Hội Thánh và sống với đức tin của họ. Mỗi người luôn sẵn sàng cho tiếng gọi của Thiên Chúa thì nên sống bình an và không lo sợ.

Mặc dù Chúa Giêsu không ra lệnh cho các môn đệ viết bất kỳ cuốn sách nào, một số nhà viết Phúc Âm đã ghi lại qua ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần do những lý do nhất định nào đó để mang lại lợi ích cho cả các Kitô hữu và người ngoài Kitô giáo.

Mặc dù là Thánh Kinh đã không ghi lại tất cả mọi sự về Chúa Giêsu thì người Công giáo vẫn tin vào ba nguồn tín thác đức tin giống như quyền giảng dạy của Giáo hội (Magisterium), Thánh Kinh và Thánh Truyền. Ba nguồn đó phải cùng hòa hợp và không chống lại nhau. Vai trò của Hội Thánh nối tiếp sau các thánh Tông đồ rất quan trọng trong nhiều khía cạnh khác nhau và không người Kitô hữu Công giáo nào có thể tự cho mình chỉ đọc Thánh Kinh mà bỏ qua Hội Thánh và Thánh Truyền.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.
--

Bible sharing - Saturday 5-30-20

Gospel JN 21: 20-25

Peter turned and saw the disciple following whom Jesus loved, the one who had also reclined upon his chest during the supper and had said, "Master, who is the one who will betray you?" When Peter saw him, he said to Jesus, "Lord, what about him?" Jesus said to him, "What if I want him to remain until I come? What concern is it of yours? You follow me." So the word spread among the brothers that that disciple would not die. But Jesus had not told him that he would not die, just "What if I want him to remain until I come? What concern is it of yours?" It is this disciple who testifies to these things and has written them, and we know that his testimony is true. There are also many other things that Jesus did, but if these were to be described individually, I do not think the whole world would contain the books that would be written.

Reflection:

When Peter asked Jesus about the end of the disciple whom Jesus loved, He said to him that it should not be concerned for himself. It belongs to Jesus. God has his own will for the life of all humans.

I do not know when, where, and how to die. Each person's life depends on the will of God, not on man. No human power can surpass the power of God. Pilate said to Jesus, "Do you not speak to me? Do you not know that I have power to release you and I have power to crucify you?" Jesus answered [him], "You would have no power over me if it had not been given to you from above. For this reason, the one who handed me over to you has the greater sin."(Jn. 19, 10-11)

Not all Christians ended their lives like Jesus and martyrs. However, each person should believe in Jesus and His Word through the Bible and Church teachings and live by their faith. Everyone who is ready for God's call should live peacefully without fear.

Although Jesus did not order his disciples to write any book, some Gospel writers have recorded through the inspiration of the Holy Spirit for certain reasons to benefit of both Christians and non-Christians.

Although the Bible does not record everything about Jesus, Catholics still believe in three sources of the deposit of faith like the right of the teaching of the Church (Magisterium), the Holy Bible, and the Sacred Tradition. Those three must be in harmony, not against each other. The role of the Church after the Apostles is so important in many different aspects and no Catholic Christian can claim himself for reading the Bible only.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------