CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN5MC-A Print

qua1955 .

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - Thứ hai CN5MC-A

         BỮA TIỆC LỜI CHÚA

Phúc Âm Thánh Gioan. (8: 1-11)

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Mặc dù câu chuyện về một người phụ nữ bị bắt vì phạm tội ngoại tình đã được đọc nhiều lần, tôi vẫn học thêm ý nghiã mới. Đó là tình yêu của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã công bố: "Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."(Mc. 1, 15) Một người phụ nữ không nói gì để tự bảo vệ mình, cô chỉ im lặng trước mọi phán xét và lên án của đám đông. Chị dường như đã nhận tội lỗi và xứng đáng với cái chết của mình theo luật pháp của Mô-sê. Trong sự im lặng trước Chúa Giêsu, chị đã sám hối từ trong tâm hồn mình và tin vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã cứu chị khỏi phải chết. Chúa Giêsu đã tỏ bày tình yêu Thiên Chúa cho con người. Ngươi hãy nói với chúng: "Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống."(Ed. 33, 11)

Đừng bao giờ tuyệt vọng với tình yêu của Thiên Chúa vì Ngài không bao giờ thay đổi. Quỉ Satan đã từng cám dỗ con người đánh mất niềm tin và sự tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Hãy khiêm tốn nhận biết sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta và cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa. Nếu một tội nhân cố gắng tự bào chữa tội lỗi của mình và từ chối sám hối thì tội lỗi không được tha thứ. Giống như Adam và Eva, họ không khiêm tốn thừa nhận hành động sai trái của mình và tự bào chữa mình bằng cách đổ lỗi cho người khác (Stk. 3).

"Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?"(TV. 130, 3) Tôi phải nhận biết tình yêu của Thiên Chúa và không phán xét hoặc kết án người khác bởi vì tôi cũng là một tội nhân, ngay cả tội lỗi của tôi còn nghiêm trọng hơn những người khác trong mắt của Thiên Chúa.

Tôi phải giống như một người thu thuế trong câu chuyện ngụ ngôn, ông ta "thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi."(Lc. 18, 13)

Chúa Giêsu nói với người thiếu phụ ngoại tình: "Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa."(Ga. 8, 11) Vâng: "Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời."(Dt. 13, 8)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 3-30-20

Gospel JN 8: 1-11

Jesus went to the Mount of Olives. But early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on do not sin any more."

Reflection:

Although the story of a woman caught in adultery has been read many times, I still learn some senses of it. It is the love of God. A woman did not say anything to defend her self, she just kept silent to all judgment and condemnation from the crowd. She seemed to admit her sins and deserve her death according to the law of Moses.

Jesus proclaimed, "Repent, and believe in the gospel."(Mk. 1, 15) In silence before Jesus, she repented from her heart and believed in Jesus. Jesus saved her from death. Jesus showed his true love of God for the human. "I take no pleasure in the death of the wicked man, says the Lord, but rather in his conversion, that he may live."(Ez. 33, 11)

Never be desperate to the love of God because he never changes. Satan used to tempt the human to lose their faith and trust in the love of God. Be humble to admit our weakness and sins and ask for God's forgiveness. If a sinner tries to defend its sins and deny to repent, sins are not forgiven. Like Adam and Eve, they were not humble to admit their wrongdoing and defended themselves by blaming others.

"If you, LORD, keep account of sins, Lord, who can stand?"(Ps. 130, 3) I must acknowledge the love of God and void to judge and condemn others because I am also a sinner, even my sins are more serious than others in the eye of God.

I must be like a tax collector in the parable, he "stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven but beat his breast and prayed, 'O God, be merciful to me a sinner.'"(Lk. 18, 13)

Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on do not sin any more."(Jn. 8, 11) Yes, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever."(Dt. 13, 8)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------