CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỪ TƯ CN32TN-C Print

qua1955 .


CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 13-11-19

        *LÒNG TIN CỦA NGƯƠI ĐÃ CỨU CHỮA NGƯƠI" (C. 19)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (17: 11-19)

"CHỈ CÓ NGƯỜI NGOẠI BANG BIẾT TRỞ LẠI TÔN VINH THIÊN CHÚA" ( C. 18)

"Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này".

Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi."

*Suy niệm/TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

TÔI THẤY XẤU HỔ QUÁ, VÌ CHỈ CÓ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO (SAMARI) TRỞ LẠI TÔN VINH THIÊN CHÚA.

Sự kiện này kể lại sự biết ơn của người phong cùi Samaritan đã được tẩy sạch chỉ được thuật lại trong Phúc âm thánh Luca và cung cấp một ví dụ về Chúa Giêsu đua ra một người ngoài Do Thái (Lc. 17:18) như một ví dụ cho những người đương thời Do Thái của ngài (Lc. 10:33) mục đích tương tự đạt được trong câu chuyện của người Samari nhân hậu.

Hơn nữa, chính đức tin vào Chúa Giêsu được thể hiện bởi người ngoại quốc đã mang lại cho anh ta ơn cứu rỗi (Lc. 17:19); xem mối quan hệ tương tự giữa đức tin và sự cứu rỗi trong (Lc. 7:50; 8:48, 50) (chú thích của USCCB)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã ban cho mười người phong cùi một món quà rất quý giá bằng cách tẩy sạch họ khỏi bệnh phong là một căn bệnh nan y. Chín người Do Thái đã không trở lại mà chỉ có một người Samari {NGOẠI ĐẠO} quay trở lại với Chúa Giêsu để cảm tạ Ngài.

Chín người Do Thái cho thấy sự vô ơn của họ. Họ đã nhận được sự chữa lành và vui mừng nhưng bỏ qua người ban ơn cho họ là Chúa Giêsu. Thậm chí còn tồi tệ hơn khi mọi người nhận được một món quà quý giá và quay lại xúc phạm người ban tặng. Họ không chỉ vô ơn mà còn phản bội. Người Do Thái đã cùng nhau kêu lên đóng đinh Đức Chúa Giêsu. Đây có thể là thái độ tương tự đối với nhiều người mọi lúc đối với người ân nhân.

Một lý do khiến một số người cho thấy họ vô ơn khi nhận món quà là điều hiển nhiên. Hoặc món quà được ban tặng là điều tự nhiên. Thậm chí còn buồn khi người nhận không cảm ơn ân nhân của mình nhưng mà cảm ơn người khác bởi sự thiếu hiểu biết của họ.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG:

-Là Kitô hữu, TÔI có nhận biết tình yêu của Thiên Chúa Là món quà quý giá nhất của Ngài: Con Một là Chúa Giêsu không? 

-BẠN VÀ TÔI có thường xuyên cảm ơn Chúa vì BAO ƠN LÀNH HỒNG XÁC không? HAY THUA NGƯỜI SAMARI?

"Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người."(TV. 34, 2)
"Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương."(TV. 136, 1)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, một Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 11-13-19

Gospel LK 17: 11-19

As Jesus continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, ten lepers met him. They stood at a distance from him and raised their voice, saying, "Jesus, Master! Have pity on us!" And when he saw them, he said, "Go show yourselves to the priests." As they were going they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice; and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, "Ten were cleansed, were they not? Where are the other nine? Has none but this foreigner returned to give thanks to God?"
Then he said to him, "Stand up and go; your faith has saved you."

Reflection!

This incident recounting the thankfulness of the cleansed Samaritan leper is narrated only in Luke's gospel and provides an instance of Jesus holding up a non-Jew (Lk 17:18) as an example to his Jewish contemporaries (cf. Lk 10:33 where a similar purpose is achieved in the story of the good Samaritan). Moreover, it is the faith in Jesus manifested by the foreigner that has brought him salvation (Lk 17:19; cf. the similar relationship between faith and salvation in Lk 7:50; 8:48, 50) (USCCB footnote)

In today's Gospel, Jesus gave ten lepers a very precious gift by cleansing them from leprosy which was an incurable disease. Nine Jews did not return but only a Samaritan went back to Jesus to thank Him.

Nine Jews showed their ungratefulness. They received the healing and were joyful but forgot the giver who was Jesus. It is even worse when people receive a precious gift and turn back to offend the giver. They are not only ungrateful but also betrayal. The Jews cried out to crucify Jesus. This could be the same attitude for many people at all times for the giver.

One reason makes some people show they're ungrateful when receiving the gift as taking for granted. Or the gift is given by nature. It is even sad when receivers do not give thanks to their givers but to someone else by their ignorant.

As a Christian, do we acknowledge the love of God and his most precious gift like the Son, Jesus given to me as a Savior? How often do we thank God for giving ut his only begotten Son?

"I will bless the LORD at all times; his praise shall be ever in my mouth."(Ps. 34, 2)

"Praise the LORD, for he is good; for his mercy endures forever."(Ps. 136, 1)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.