CẢM NGHIỆM SỐNG LC - NGÀY 12-11-2019 Print

qua1955 .


CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 12-11-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (17: 7-10)

        *Bạn và tôi luôn nói: "TÔI CHỈ LÀ ĐẦY TỚ VÔ DỤNG*

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: "Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa", mà trái lại không bảo nó rằng: "Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống"? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không. "Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm."

SỐNG VÀ CHIA SẺ: Bạn và tôi noi gương Đức Mẹ luôn nói: "TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA"

Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất. Vì tình yêu, Thiên Chúa đã tạo ra con người theo hình ảnh của ngài. "Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ."(STK. 1, 27). "Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh viễn."(KN. 2, 23) "Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con."(TV. 139, 13)

Chúa Giêsu đã nói: "Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường."(Mt. 11, 29) Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã kể một câu chuyện về thái độ thích hợp của một người đầy tớ. Đó là sự khiêm nhường. Khiêm tốn là sự nhận biết thật sự về con người của mình. Con người được đi vào trong hiện hữu của Chúa từ hư vô là để được yêu và yêu.

Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu đích thực là phục vụ với tình yêu. Phục vụ Thiên Chúa là đáp lại tình yêu của Ngài vì Ngài đã yêu chúng ta trước tiên (1 Ga. 4, 19). Thiên Chúa không nợ bất cứ điều gì đối với các tạo vật của mình. Nếu tôi biết điều đó, tôi có thể phục vụ Thiên Chúa do bởi ân sủng của ngài ban cho, không có gì để tự hào về mình. Ngoài ra, tôi phải cảm ơn Ngài vì tình yêu vô bờ bến của ngài dành cho tôi. Nếu vậy, tôi hạnh phúc biết bao khi được làm người đầy tớ của ngài. Mẹ Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa."(Lc. 1, 38)

Không có gì để yêu cầu từ sự phục vụ của tôi; tuy nhiên, nếu tôi yêu mến và phục vụ Chúa Giêsu, tôi sẽ ở với Ngài mãi mãi. Chúa Giêsu đã nói: "Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."(Ga. 12, 26)

Tìm hiểu về chính Chúa Giêsu: "Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế."(Phil. 2, 6-7) "Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."(Mt 20, 28)

Làm thế nào tôi có thể phục vụ Chúa Giêsu? "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."(Mt. 25, 40)

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Mỗi lần làm xong việc gì tôi nói: "TÔI CHỈ LÀ ĐẦY TỚ VÔ DỤNG"

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 11-12-19

Gospel LK 17: 7-10

Jesus said to the Apostles: "Who among you would say to your servant who has just come in from plowing or tending sheep in the field, 'Come here immediately and take your place at table'? Would he not rather say to him, 'Prepare something for me to eat. Put on your apron and wait on me while I eat and drink. You may eat and drink when I am finished'? Is he grateful to that servant because he did what was commanded? So should it be with you. When you have done all you have been commanded, say, 'We are unprofitable servants; we have done what we were obliged to do.'"

Reflection!

God is the Creator of heaven and earth. Out of love, God created the human in his image. "God created mankind in his image;
in the image of God he created them; male and female he created them."(Gen. 1, 27). "God formed man to be imperishable; the image of his own nature he made them."(Wis. 2, 23) "You formed my inmost being; you knit me in my mother's womb."(Ps. 139, 13)

Jesus said, "Learn from me, for I am meek and humble of heart."(Mt. 11, 29) In today's Gospel, Jesus told a story about the appropriate attitude of a servant. It is humility. Humility is the true knowledge about itself. The human was brought into God's existence from nothing to be loved and love.

God is love and true love is to serve with love. To serve God is to reply to his love because He loves us first. (1 Jn. 4, 19) God does not owe anything to his creatures. If I know that, I can serve God by his grace, there is nothing to claim for myself. Besides, I must thank Him for his infinitive love for me. If so, How much happy I am to be his servant.

There is nothing to claim from my service; however, if I love and serve Jesus, I will be with Him forever. Jesus said, "Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me."(Jn. 12, 26)

Learning about Jesus himself: "Rather, he emptied himself, taking the form of a slave"(Phil. 2, 7)"Just so, the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many."(Mt. 20, 28)

How can I serve Jesus? "Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me."(Mt. 25, 40)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian

-------------------------------