CAM NGHIEM SONG LOI CHUA= BA BAI HAT-CA NGOI CHUA Print

Baøi haùt: LÔØI CHUÙA LAØ AÙNH SAÙNG

 

Lôøi Chuùa laø AÙnh saùng daãn con ñi vaøo ñôøi,

Lôøi Chuùa laø AÙnh saùng cöùu con trong cuoäc ñôøi,

Con haân hoan böôùc ñi bình an,

Khoâng lo chi nhöõng ngaøy baõo toá.

 

Lôøi Chuùa laø AÙnh saùng daãn con ñi vaøo ñôøi,

Lôøi Chuùa laø AÙnh saùng cöùu con trong cuoäc ñôøi,

Con haân hoan böôùc ñi bình an,

Töông lai con mai ngaøy rôõ raøng.!

 

 

 

Baøi haùt: HAÕY HATÙ NGÔÏI KHEN

              (Theo ñieäu Lyù caây Boâng)

 

Hoàn toâi, hoàn toâi haõy haùt ngôïi khen Gieâsu, vôùi nhöõng gì trong ta.( Hay: vôùi ôn laønh Chuùa ban)

Haõy ca haùt khen danh Ngaøi, Al- leø-e luøi (uùi)-a!

Ñöøng queân caùc ôn-ôn hueä Ngaøi,

AÁy Ngaøi tha toäi chuùng ta.

Haõy nhôù Thaùnh Linh cuûa Ngaøi,

Chöõa laønh caùc beänh cuûa ngöôi.   A(aø)men !!!

 

Daâng leân! Daâng leân ! Thieân Chuùa laø Cha Tình thöông Gia (a) ñình con,

Daâng Cha taâm hoàn trong saïch(ach) vôùi tình yeâu,

Cuøng daâng tieán leân daâng Ngaøi,

Taâm tình cuûa chuùng(uùng) con,

Cuøng daâng tieán leân Cha laønh,

Nhöõng gì con öôùc (uôc) mong. !   A (aø)men!!!

 

 

 

Baøi haùt:   GAËP GÔÕ ÑÖÙC KITOÂ

                     (OÂng Dakeâu /Xacheâ gaëp Chuùa)

 

Gaëp gôõ Ñöùc Kitoâ bieán ñoåi cuoäc ñôøi mình,

Gaëp gôõ Ñöùc Kitoâ ñoùn nhaän ôn Taùi sinh,

Gaëp gôõ Ñöùc Kitoâ chaân thaønh mình gaëp mình,

Gaëp gôõ Ñöùc Kitoâ naûy sinh tình anh em.

(Haùt 2 laàn)

 

 

 

Sưu Tầm