CAM NGHIEM SONG LOI CHUA=CHIA SE TRO VE NGUON KINH THANH Print

 

Lôøi Chia Seû :   Trở về Nguồn Kinh Thánh

                                         THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA TÔI

                                “Website : ChiaseLoiChua.com

1-Trôû veà nguoàn : laø danh töø ñöôïc noùi nhieàu ñeán sau naêm 1975 taïi Vieät nam. Thöïc vaäy, caùc nhoùm tín höõu ngoài laïi hoïc Kinh Thaùnh, chia seû Lôøi Chuùa, caàu nguyeän chung vôùi nhau ñöôïc thöïc hieän ôû khaép nhieàu xöù ñaïo, coäng ñoaøn vaø caùc doøng tu.

 

2-Ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn môøi goïi : giuùp söùc cho toâi vöôït qua caùc khoù khaên cuûa gia ñình vaø cuoäc soáng, Cha ñaõ cho toâi coù phöông tieän, loøng haêng say ñoïc Lôøi Chuùa, hoïc hoûi vaøø caàu nguyeän vôùi nhau. Toâi ñaõ Caûm nghieäm ñöôïc Thieân Chuùa laø Cha/OÂng Giaø cuûa con.

 

3- Vôùi ôn Thaùnh Thaàn höôùng daãn : vaø hoïc göông Meï Maria haèng suy gaãm Lôøi Chuùa trong loøng, toâi ñaõ ghi cheùp ñöôïc nhöõng gì ñaõ hoïc hoûi, chia seû ñeå trình baøy laïi nhöõng Lôøi Cha ñaõ noùi vôùi toâi cuøng vôùi caùc Tín höõu khaùc trong Website naøy. Öôùc mong quí baïn neân daønh nhöõng thì giôø ñeå ñoïc trong Nhoùm vaø suy nieäm moãi ngaøy.

 

3- Caàu mong Thaàn Khí Ñöùc Kito: Ngaiâ ñang cö nguï trong caùc baïn seõ daãn daét baïn Soáng cho mình, Gia ñình vaø ñöa vaøo Nhoùm, Hoäi ñoaøn, Coäng ñoaøn ñeå laø muoái, laø men, laø chöùng taù cho Tin Möøng cuûa Chuùa Kitoâ trong thôøi buoåi nhieàu loâi cuoán hoâm nay.

 

4- Ñeå ñöôïc böôùc theo Thaàn Khí cuûa Lời Chuùa: Baïn neân thöïc hieän boán böôùc, nhö hoäp soá TAY xe hôi sau ñaây:

   *Soá 1: Suy nieäm Lôøi Chuùa luoân.   *Soá 2: Caàu nguyeän nhö hôi thôû.   *Soá 3: Hieäp thoâng vôùi anh em.   *Soá 4: Laøm chöùng nhaân baèng ñôøi soáng göông maãu.

 --------------------------------------------------------------------------------

                                   Nhöõng ngaøy ñoùi khoå nhaát taïi Vieät Nam 1978

                                  J.B. Nguyễn Định /Huyeàn Ñoàng