CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TRẦN NGÀ - LỄ MÌNH THÁNH Print

Hy tế của Đức Ki-tô còn tiếp diễn
(Suy niệm Lễ Mình Máu Chúa- LM TRẦN NGÀ)

ANH LÊ CHUYỂN
Trong giờ giáo lý, đến bài Thánh lễ và Mình Máu thánh Chúa, giáo lý viên đề nghị học sinh
so sánh giá trị của hai lễ tế sau đây:
Một là Hy tế của Đức Ki-tô, tức là việc Chúa Giê-su dâng hiến Thân mình Ngài trên thập giá
trên đồi Can-vê cách đây 2.000 năm;
Và hai là Thánh lễ được cử hành hằng ngày trong Hội thánh;
Rồi nêu lên câu hỏi: Trong hai lễ tế nầy, lễ nào cao trọng hơn?
Các học sinh đều trả lời là hy tế của Đức Ki-tô trên đồi Can-vê ngày xưa cao trọng hơn Thánh
lễ hôm nay nhiều lần.
Giáo lý viên cho rằng trả lời như vậy là sai. Đáp án đúng là cả hai đều cao trọng như nhau.
Tại sao lại cao trọng như nhau?
Vì cả hai lễ tế nêu trên chỉ là một.
Hy tế của Chúa Giê-su trên đồi Can-vê và Thánh lễ hôm nay chỉ là một
Sách Giáo lý Hội thánh dạy rằng: Thánh lễ hôm nay "hiện tại hoá hy tế Thập giá của Chúa
Giê-su", có nghĩa là hy tế thập giá của Chúa Giê-su trên đồi Can-vê ngày xưa đang thực sự
diễn ra mỗi khi Thánh lễ được cử hành.
Nói khác đi, "Hy tế của Chúa Giê-su năm xưa và Thánh lễ hôm nay chỉ là một. Một Lễ vật
duy nhất là Đức Ki-tô, xưa kia, chính Ngài tự dâng trên thập giá, còn nay được dâng lên nhờ
linh mục." (GLCG số 1366 và 1367).
Thế là mỗi lần Thánh lễ được cử hành, Chúa Giê-su tiếp tục hiện diện giữa cộng đoàn phụng
vụ và thực sự dâng hiến chính Mình Ngài làm lễ tế cho Thiên Chúa Cha, để đền tội cho muôn
dân.
Vì thế, đây là lễ tế cực kỳ thiêng liêng và cao trọng, chứ không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm
mà thôi.
Vì thế, khi chúng ta tham dự Thánh lễ là đang hiệp thông vào hy tế Thập giá của Chúa Giê-su
như Mẹ Maria, như thánh Gioan tông đồ năm xưa, nối gót Chúa Giê-su trên đường thương
khó và cùng chịu đau khổ với Ngài.
Khi chúng ta tham dự Thánh lễ là cùng vác thập giá với Chúa Giê-su như ông Si-môn Ky-rê-
nê đã vác trên chặng đường thương khó, để thông hiệp vào cuộc thương khó của Chúa và góp
phần với Chúa để đền tội cho các linh hồn. Cao quý biết bao!
Hồng ân Thánh lễ
Hiệu quả trước tiên của Thánh lễ là mang lại ơn tha tội.
Hy tế của Chúa Giê-su trên đồi Can-vê hôm xưa mang lại ơn tha tội cho muôn dân thế nào,
thì Thánh lễ hôm nay, vì là một với hy tế Can-vê, cũng mang lại ơn tha tội cho muôn người
như thế (GLCG số1366).
Vậy thì khi chúng ta tham dự Thánh lễ cách trọn vẹn và sốt sắng, chúng ta sẽ nhận được ơn
tha thứ tội lỗi từ hy tế của Chúa Giê-su.
Ngoài ra, nhờ rước lấy Mình Máu Chúa Giê-su trong Thánh lễ, chúng ta được nên một với
Ngài, như giọt nước hòa trong chén rượu, như bàn tay nối liền cơ thể. Nhờ đó, sự sống đời
đời của Chúa Giê-su sẽ được thông truyền cho chúng ta, châu lưu trong huyết quản chúng ta,
giúp ta được sống đời đời với Chúa, như lời Ngài nói: "Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, sẽ được
sống muôn đời" (Ga 6,54).
Lạy Chúa Giê-su,
Để tha thứ tội lỗi chúng con, để cứu chúng con khỏi trầm luân đời đời trong hỏa ngục, Chúa
đã hy sinh chịu khổ nạn và chịu chết rất đau thương.
Hôm nay, Chúa còn tiếp tục dâng hiến Thân mình làm lễ tế trong mỗi Thánh lễ hằng ngày để
hiến ban Mình Máu thánh Chúa cho chúng con; nhờ đó, chúng con được hiệp thông nên một
với Chúa và được sống đời đời với Chúa.
Xin cho chúng con tham dự Thánh lễ thường xuyên, để tôn sùng Mình Máu thánh Chúa và
đón nhận ân sủng cao quý Chúa ban qua Bí tích cực trọng nầy. Amen.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9, 11b-17).
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được
cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân
chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì
chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi".
Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi
mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ
rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và
bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc
lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều
ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

----------------------------------