CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN31TN-A Print

qua1955
Lễ Mừng Trọng Thể Các Thánh Nam Nữ

CẢM NGHIỆM SỐNG Lời Chúa - Chúa Nhật 1-11-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (5, 1-12a): HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. "Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời."

Suy niệm/CẢM NGHIỆM SỒNG LC: SỐNG 8 MỐI PHÚC THẬT ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là một Đấng Cứu Độ trần gian. Ngài đến trong thế gian để mang ơn cứu độ của Thiên Chúa cho cả nhân loại. Ai tin Chúa Giêsu có thể được sự sống đời đời. Ơn cứu rỗi của Thiên Chúa hay sự sống đời đời chủ yếu có nghĩa là Nước Trời.

Hằng năm, Giáo hội long trọng mừng kính các thánh trên trời. Các thánh là ai? Họ là những người có cuộc sống của họ được nói trong các Mối Phúc Thật mà Chúa Giêsu đã công bố. Họ đến từ đâu? "Tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ."(Kh. 7, 9)

Các thánh trên trời vẫn là một phần trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô không thể tách rời khỏi những người cũng là chi thể của cùng một thân thể của Chúa Kitô nơi thế gian này. Họ có thể dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện của chúng ta hoặc khẩn cầu ơn phúc của Chúa cho chúng ta. "Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta."(Rm. 8, 39)

Mừng lễ các thánh trên trời cũng là nhắc nhở mọi người chưa là Kitô hữu nên có hy vọng vui mừng về cuộc sống đời sau trên thiên đàng khi họ tin vào Thiên Chúa là Cha trên trời và Con Một là Chúa Giêsu. "Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô."(Ga. 17, 3)

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Solemnity of All Saints

Bible sharing - Sunday 11-1-20

Gospel MT 5: 1-12A

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying: "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the Kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the Kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven."

Reflection:

Jesus is the Son of God, a Savior of the world. He came to the world to bring the salvation of God to all mankind. Whoever believes in Jesus might have eternal life. The salvation of God or eternal life mainly means the Kingdom of heaven.

Yearly, the Church solemnly celebrates all saints in heaven. Who are the saints? They were people who have their lives said in the Beatitudes which Jesus proclaimed. Where have they come from? "I had a vision of a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue."(Rev. 7, 9)

Saints in heaven are still a part of the mystical body of Christ which can not be separated from people who are also members of the same body of Christ in this world. They can offer our prayers to God or implore God's grace for us. Nothing "will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord."(Rm. 8, 39)

In celebrating all saints, it reminds everyone should have their joyful hope for the next life in heaven if they believe in God, the heavenly Father, and the Son Jesus. "Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ."(Jn. 17, 3)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------