CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY CN3OTN-A Print

Quang Hoàng

Thứ Bảy 31-10-20

CẢM NGHIỆM SỐNG Phúc Âm Thánh Luca. (14: 1, 7-11): SỐNG KHIÊM TỐN

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: "Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: "Xin ông nhường chỗ cho người này", bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên", bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. "Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên."

Suy niệmTÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Khiêm tốn là nhận biết sự thật về bản thân. Trái với khiêm tốn là kiêu ngạo. Một kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng không ai tốt hơn mình. Đó là sai lầm. Chúa Giê-su nói, "Có người trọng hơn ngươi ..."

Sống khiêm nhường luôn làm đẹp lòng Chúa. Chúa Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha."(Mt. 11, 25-26)

Một viên đại đội trưởng nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh."(Mt. 8, 8) Viên đại đội trưởng là một quan quân có quyền trên binh lính của mình. Ông ta nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu cao cả hơn ông. Ông biết chỉ lời nói của Chúa Giêsu cũng có quyền năng chữa lành mọi bệnh tật và ông đã hạ mình xuống.

Chúa Giêsu nói: "Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng."(Mt. 11, 29) Người khiêm nhường sẽ nhận được ân sủng của Thiên Chúa; kẻ kiêu ngạo sẽ bị hạ xuống.

Mẹ Maria nói: "Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường."(Lc. 1, 51-52)

Mỗi người chúng ta nên tự kiểm điểm mình rằng: "Có bao giờ tôi sống thật với những lời giảng dạy của Chúa Giêsu chưa?"

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 10-31-20

Gospel LK 14: 1, 7-11)

On a sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. He told a parable to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the table. "When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at table in the place of honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him and the host who invited both of you may approach you and say, 'Give your place to this man,' and then you would proceed with embarrassment to take the lowest place. Rather, when you are invited, go and take the lowest place so that when the host comes to you he may say, 'My friend, move up to a higher position.' Then you will enjoy the esteem of your companions at the table. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted."

Reflection:

Humility is knowing the truth about yourself. Contrary to humility is arrogance. An arrogant person thinks that no one is better than him. That is a mistake. Jesus said, "A more distinguished guest than you..."

Living humbly always pleases God. At that time Jesus said, "I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike. Yes, Father, such has been your gracious will."(Mt. 11, 25-26)

A centurion said to Jesus, "Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed."(Mt. 8, 8) A centurion is an army officer having power over his soldiers. He realized that Jesus' power was greater than his. He knew that only the word of Jesus had the power to heal all illnesses and he humbled himself.

Jesus said, "Learn from me, for I am meek and humble of heart; and you will find rest for yourselves."(Mt. 11, 29) The humble will receive God's grace; the arrogant will be put down.

Mary said, "God has shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart. He has thrown down the rulers from their thrones but lifted up the lowly."(Lk. 1, 51-52)

Each of us should reflect on ourselves, "Have I ever lived with the teachings of Jesus?"

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-------------------------------------