CẢM NGHIÊM SỐNG LC - THỨ NĂM CN3OTN-A Print

qua1955
 Thứ Năm 29-10-20

CẢM NGHIỆM SỐNG Phúc Âm Thánh Luca. (13, 31-35)

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy". Người trả lời: "Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: "Ðây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem". "Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: "Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!"

Suy niệm SỐNG VÀ CHIA SẺ

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ trần gian. Ngài đến trong thế giới để yêu thương và phục vụ. Ngài không sợ hãi sự chết vì tình yêu mạnh hơn quyền lực của tử thần. Tình yêu và sự phục vụ cao nhất là cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài nói: "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình."(Ga. 15, 13) Chúa Giêsu đã đổ máu của mình để tẩy xóa tội lỗi của thế giăn và cứu con người khỏi bị hủy diệt trong hỏa ngục đời đời.

Trớ trêu thay, Chúa Giêsu đã than trách rằng: "Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu."(Lc. 13, 34-35) Nhiều người chối bỏ tình thương của Thiên Chúa và khước từ Chúa Giêsu là Đấng cứu độ của họ.

Nhiều người không muốn sám hối tội lỗi. Họ kết thúc trong hỏa ngục đời đời do sự lựa chọn của chính họ. Thiên Chúa là tình yêu và Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn cứu tất cả mọi người nhưng nhiều linh hồn sẽ tự hủy diệt bởi quyết định của họ. Chúa Giêsu phán: "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy."(Mt. 7, 13-14)

Bất cứ ai từ chối Chúa Giêsu, cũng sẽ bị từ chối Nước Thiên Chúa. Ngài phán với các môn đệ: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6) Thật vậy: "Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô."(Ga. 17, 3)

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa."(Ga 3, 16-18).

Sự lựa chọn đúng đắn và một quyết định khôn ngoan là của mỗi người giữa Chúa Giêsu và thế gian này.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 10-29-20

Gospel LK 13: 31-35

Some Pharisees came to Jesus and said, "Go away, leave this area because Herod wants to kill you." He replied, "Go and tell that fox, 'Behold, I cast out demons and I perform healings today and tomorrow, and on the third day I accomplish my purpose. Yet I must continue on my way today, tomorrow, and the following day, for it is impossible that a prophet should die outside of Jerusalem.' "Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how many times I yearned to gather your children together as a hen gathers her brood under her wings, but you were unwilling! Behold, your house will be abandoned. But I tell you, you will not see me until the time comes when you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord."

Reflection:

Jesus is the Son of God and the Savior of the world. He came into the world to love and serve. He does not fear death because love is stronger than the power of death. The supreme love and service is Jesus' passion and death on the cross. He said, "No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends."(Jn. 15, 13) Jesus shed his blood to wash away the sins of the world and save the human from destruction in eternal hell.

Ironically, Jesus said, "Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how many times I yearned to gather your children together as a hen gathers her brood under her wings, but you were unwilling! Behold, your house will be abandoned."(Lk. 13, 34-35) Many people deny the love of God and reject Jesus as their savior.

Many people are unwilling to repent from sin. They end up in eternal hell by their own choice. God is love and Jesus is the Son of God. Jesus wants to save everyone but many souls will destroy themselves by their decision. Jesus said, "Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the road broad that leads to destruction, and those who enter through it are many. How narrow the gate and constricted the road that leads to life. And those who find it are few."(Mt. 7, 13-14)

Anyone who rejects Jesus will also reject the Kingdom of God. Because: "Now this is eternal life,c that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ."(Jn. 17, 3)

"For God so loved the world that he gave his only Son so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn* the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. "(Jn. 3, 16-18)

The right choice and a wise decision are everyone's between Jesus and this world.
Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

----------------------------------------