CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU 02-10-2020 Print

qua1955
Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 2-10-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu (18, 1-5; 10)

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời."

Suy niệm:

"Các thiên thần của họ ở trên trời ... Cha trên trời của con: vì người Do Thái tin rằng các thiên thần là các vị bảo vệ các quốc gia và cá nhân, xin xem Dn 10:13, 20–21; Tb 5: 4–7; 1QH 5: 20–22; là như những vị trung gian dâng những lời cầu nguyện của con người lên Thiên Chúa, xem Tb 13:12, 15. Giá trị cao cả của những người nhỏ bé thể hiện qua việc chúng được các thiên thần ở trên trời luôn hiện diện trước Thiên Chúa. "(USCCB)

Chúa Giê-su nói về những trẻ nhỏ là hoàn toàn phụ thuộc vào tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Họ bất lực để tự vệ mình. Thiên Chúa yêu thương họ và sai tất cả các thiên thần hộ mệnh để bảo vệ họ khỏi nguy hiểm. Tôi thích hình ảnh một thiên thần hộ mệnh đang trông chừng một đứa trẻ nhỏ đang đi qua cây cầu treo rất nguy hiểm.

Thiên Chúa tạo nên con người từ những đứa trẻ nhỏ bé ngày từ khi chúng vẫn còn trong bụng mẹ. "Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! ... Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy."(Tv 139, 13- 14ab, 16)

Chúa Giêsu phán: "Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời."(Mt. 18, 10) Trớ trêu thay, nhiều kẻ gian ác đã giết chết các hài nhi bé nhỏ. Vì ham mê quyền lực, tiền tài, danh vọng thế gian ... nhiều người Kitô hữu cũng dang từ bỏ giới luật của Thiên Chúa: "Ngươi không được giết người."(XH, 20, 13)

Mọi tín hữu phải đứng về phía Thiên Chúa và can đảm đứng lên để bênh vực những người nhỏ bé dù đó là một cuộc chiến cam go bằng mọi cách do Thiên Chúa ban cho. Những ai giữ im lặng trong trận chiến này có nghĩa là đồng lõa với những kẻ bất lương và Thiên Chúa sẽ kết án họ.

Mỗi người Kitô hữu trung thành phải là một thiên thần hộ mệnh cho những người nhỏ bé nơi thế giới này. Tại các quốc gia tự do, mỗi người Kitô hữu có thể sử dụng lá phiếu để bầu cử cho bất kỳ ai để hỗ trợ cuộc sống của tất cả những người nhỏ bé ngay cả khi còn trong bụng mẹ. Đó là quyền năng do Thiên Chúa ban cho mà mọi người Kitô hữu trung thành với đức tin có thể sử dụng bên cạnh những lời cầu nguyện và các hoạt động khác của họ.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Memorial of the Holy Guardian Angels

Bible sharing - Friday 10-2-20

Gospel MT 18: 1-5; 10

The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the Kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children,
you will not enter the Kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the Kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. "See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father."

Reflection:

"Their angels in heaven...my heavenly Father: for the Jewish belief in angels as guardians of nations and individuals, see Dn 10:13, 20–21; Tb 5:4–7; 1QH 5:20–22; as intercessors who present the prayers of human beings to God, see Tb 13:12, 15. The high worth of the little ones is indicated by their being represented before God by these heavenly beings."(USCCB)

Jesus spoke of young children who are completely dependent on their parents' love and care. They are powerless to defend themselves. God loves them and sends all guardian angels to protect them from danger. I love the image of a guardian angel watching a small child walking through a very dangerous suspension bridge.

God made man out of small children from the time they were still in the womb. "Truly you have formed my inmost being; you knit me in my mother's womb. I give you thanks that I am fearfully, wonderfully made; wonderful are your works... Your eyes saw me unformed; "(Ps. 139, 13-14ab, 16)

Jesus said, "See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father."(Mt. 18, 10) Ironically, many evildoers killed the little ones who are still in the mother's womb. Many Christians get rid of God's commandment because they are eager for worldly power, money, fame... These Christian offend God's order, "Thou shall not kill."(Ex. 20, 13)

must stand by God and stand up courageously to defend the little ones even though it is a tough battle in all ways God gives. Those who keep quiet in this battle mean complicity with dishonest people and God will condemn them.

Every faithful Christian must be a guardian angel for the little ones in this world. In free nations, every Christian can use his vote to vote for anyone to support the lives of all the little ones, even in the womb. It is a God-given power that all faithful Christians can use in addition to their prayers and other activities.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

----------------------------------------