CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THÁNH TERESA HÀI ĐỒNG Print

qua1955
Lễ Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 1-10-20

Tin Mừng theo Thánh Matthêu. (Mt. 18, 1-4): CẦN TRỞ NÊN TRẺ NHỎ

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ
Chúa Giêsu cho biết điều kiện để vào Nước thiên đàng là sự khiêm nhường. Chúa Giê-su đã dạy rằng bất cứ ai muốn vào nước thiên đàng hãy học cách khiêm nhường như trẻ nhỏ, chứ không phải là trở thành trẻ nhỏ. Tính khiêm nhường của trẻ nhỏ là gì? Đó là sự vâng lời. Con cái dựa hoàn toàn vào cha mẹ và vâng lời họ.

Sự vâng lời thể hiện sự khiêm nhường và chứng tỏ tình yêu thương chân thật. Những người khiêm nhường nhận ra sự thật của họ. Họ biết giới hạn của mình và hoàn toàn dựa vào Thiên Chúa. Vì lòng yêu thương, con cái của Thiên Chúa sẽ yêu thích thực thi những lệnh truyền của Ngài.

Những ai khiêm nhường và phụng sự Thiên Chúa nơi trần gian đất sẽ được vào Nước Trời sau cuộc đời này. Ngược lại, kẻ kiêu ngạo không vâng theo các lệnh truyền của Thiên Chúa thì sẽ không vào Nước Trời. Những gì Chúa Giêsu dạy rất rõ ràng và đơn sơ mà ai cũng có thể hiểu được. Mọi người đều có quyền tự do để lựa chọn và quyết định và sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn và quyết định của mình chứ không phải là Thiên Chúa.

"Chúa Giêsu hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu."(Ph. 2, 8-9)

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

-
Memorial of Saint Thérèse of the Child Jesus, virgin and doctor of the Church

Bible sharing - Thursday 10-1-20

Gospel MT 18: 1-4

The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the Kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the Kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the Kingdom of heaven."

Reflection:
Jesus said that the condition for entering the Kingdom of Heaven is humility. Jesus taught that anyone who wants to enter the Kingdom should learn to be humble as a child, not to become a child. What is the humility of young children? That is obedience. Children rely entirely on their parents and obey them.

Obedience demonstrates humility and demonstrates true love. The humble people realize their truth. They know their limits and rely completely on God. Out of love, God's children will love to carry out His commandments.

Those who are humble and serve God on earth will be able to enter the Kingdom after this life. On the contrary, the haughty person who disobeys God's commandments will not enter the Kingdom. What Jesus taught was so clear and simple that anyone could understand. Everyone has the freedom to choose and decide and will be held accountable for his own choices and decisions, not God.
"Jesus humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name that is above every name."(Ph. 2, 8-9)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------