CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN26TN-A Print

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 27-9-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (21, 28-32): HAI NGƯỜI CON

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA: TÔI NOI GƯƠNG NGƯỜI CON THỨ NHẤT

Chúa Giê-su kể chuyện ngụ ngôn về hai người con trai. Câu chuyện nói về tình yêu của những người con dành cho cha mình. Tình yêu thương của những người con được thể hiện qua sự vâng lời. Người con thứ nhất từ chối cha mình nhưng sau đó lại thay đổi ý để làm theo ý muốn của cha mình. Không vâng lời cha là tội bất tuân phục. Người con trai đầu tiên thay đổi ý định là thể hiện sự sám hối và vâng lời người cha.

Thiên Chúa là tình yêu và là Cha trên trời của tất cả nhân loại. Phao-lô đã nói: "Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người."(Ê-phê-sô 4, 6) Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa: "Lạy Cha chúng con ở trên trời."(Mt. 6, 9) Ai yêu mến Chúa Cha trên trời, sẽ ăn năn tội lỗi và làm theo ý Ngài sẽ được thấy Ngài ở trên trời.

Thiên Chúa là tình yêu. "Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương."(Joel 2, 13) Thiên Chúa kiên nhẫn nhưng sẽ không là mãi mãi đối với những ai cố chấp sống trong tội lỗi. Tất cả tội nhân sẽ có tương lai của họ nếu họ sám hối và vâng theo thánh ý Chúa. Chúa Giêsu nói với các thượng tế và các vị kỳ lão: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông."(Mt. 21, 31).

"Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình."(Ez. 18, 26-27)

Ngày nay Chúa Giê-su vẫn nói với mọi người rằng: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."(Mc. 1, 15)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Sunday 9-27-20

Gospel MT 21: 28-32

Jesus said to the chief priests and elders of the people: "What is your opinion? A man had two sons. He came to the first and said, 'Son, go out and work in the vineyard today.' He said in reply, 'I will not, ' but afterward changed his mind and went. The man came to the other son and gave the same order. He said in reply, 'Yes, sir, 'but did not go. Which of the two did his father's will?" They answered, "The first." Jesus said to them, "Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you. When John came to you in the way of righteousness, you did not believe him; but tax collectors and prostitutes did. Yet even when you saw that, you did not later change your minds and believe him."

Reflection:

Jesus tells a parable of two sons. The story is about children's love for their father. The love of children is shown through obedience. The first son refused his father but then changed his mind to do his father's will. Disobedience to your father is a sin of disobedience. The first son to change his mind is to show his remorse for his sins and obey his father.

God is love and the heavenly Father of all mankind. "One God and Father of all, who is over all and through all and in all."(Ephesians 4, 6) Jesus taught us to pray to God: "Our Father who art in heaven."(Mt. 6, 9) Whoever loves the heavenly Father will repent of sins and does His will to see Him in heaven.

God is love. "Return to the LORD, your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, abounding in steadfast love."(Joel 2:13) God is patient but not forever towards those who keep living in sin. All sinners will have their future if they repent and obey God's will. Jesus said to the chief priest and elders "Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you."(Mt. 21, 31)

Today, Jesus still tells people, "This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel."(Mk. 1, 15)

"When someone virtuous turns away from virtue to commit iniquity and dies, it is because of the iniquity he committed that he must die. But if he turns from the wickedness he has committed, he does what is right and just, he shall preserve his life."(Ez. 18, 26-27)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------