CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY CN 25YN-A Print

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 26-9-20

Tin Mừng Thánh Luca. (9, 44b - 45)

Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC

"Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời."(Lc. 9, 44)

Dù Chúa Giêsu biết các môn đệ không hiểu những gì ngài đã báo trước cho họ về kế hoạch cứu độ của ngài nhưng ngài muốn họ giữ lời ngài trong lòng họ. "Vì vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói."(Ga. 2, 22).

Các môn đệ không hiểu lời Chúa Giê-su báo trước cho họ về kế hoạch cứu rỗi của ngài vì họ đã đặt niềm hy vọng sai lầm vào Ngài. Họ mong đợi Chúa Giê-su đến để khôi phục lại vương quốc ít-ra-en (TĐCV. 1, 6).

Lời của Chúa Giê-su là sự thật và lời của ngài sẽ hướng dẫn những người khiêm nhường biết từ bỏ ý riêng để đến Nước Trời sau cuộc sống trần gian này. Cuộc đời của mỗi người là một cuộc hành trình về Nước Trời. Lời của Chúa Giê-su là điều quan trọng nhất cần phải có và đừng bao giờ quên lời Người.

Khi đọc hay nghe Lời Chủa, tôi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần giúp tôi biết lắng nghe, hiểu biết, yêu mến, sống và chia sẻ lời Chúa. Bằng cách này, tôi ghi nhớ lời của Chúa Giê-su trong tâm trí và trái tim mình, đồng thời suy niệm và cầu nguyện với lời của Chúa.

Mẹ Maria là một tấm gương tốt cho các Kitô hữu. Sau khi nghe lời Chúa Giêsu nói, mẹ Maria không hiểu nhưng Mẹ đã hằng ghi nhớ tất cả những lời ấy trong lòng.(Lc. 2, 50)

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 9-26-20

Gospel LK 9: 44b - 45

While they were all amazed at his every deed, Jesus said to his disciples, "Pay attention to what I am telling you. The Son of Man is to be handed over to men." But they did not understand this saying; its meaning was hidden from them so that they should not understand it, and they were afraid to ask him about this saying.

Reflection:

"Pay attention to what I am telling you. The Son of Man is to be handed over to men."(Lk. 9, 44) Although Jesus knew his disciples did not understand what he foretold them about his saving plan, he wanted them to keep his word in their hearts. "Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the scripture and the word Jesus had spoken."(Jn. 2, 22)

The disciples did not understand what Jesus foretold them about his saving plan because they had their wrong hope in Jesus. They expected Jesus came to restore the kingdom of Israel (Act 1, 6)

Jesus' words are true, and his words will guide humble ones to give up their own will to come to Kingdom after this earthly life. Everyone's life is a Kingdom journey. Jesus' words are the most important thing to have and never forget his words.

When I read or listen to the Word of God, I pray to the Holy Spirit to help me listen, understand, love, live, and share the word of God. In this way, I should have Jesus's word in my mind and my heart and meditate and pray with his word.

When I read the Bible, I prayed to the Holy Spirit to help me listen, understand, love, live, and share God's word. In this way, I keep Jesus' words in mind and heart, and meditate and pray with God's word.

Mary is a good example for Christians. Mary did not understand after hearing what Jesus said, but she "kept all these things in her heart."(Lc. 2, 50)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian

---------------------------------------