CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN11-TN-A Print

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 19-6-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (11: 25-30): TA HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho.
"Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ

Người hiền triết và khôn ngoan có thể coi là những người luật sĩ và người biệt phái ngày xưa. Những người đơn sơ bé nhỏ có thể kể là các môn đệ. Đa số trong số các môn đệ là những ngư dân không có nhiều kiến thức như người khôn ngoan và người có học. Chúa Cha tỏ lộ mầu nhiệm Nước Trời cho những người đơn sơ vì họ sống với một cuộc sống khiêm nhường và giản dị trong khi Ngài che giấu điều đó khỏi người thông thái và người học thức.

Người khôn ngoan và người học thức cao thường hay dựa vào trí thông minh của họ chứ không phải là Thiên Chúa. Họ tự hào về bản thân và kiêu ngạo. Họ nên tin cậy vào Thiên Chúa hết lòng và không nên cậy dựa vào sự hiểu biết của họ (Pv. 3, 5)

Chúa Giêsu đã công bố Nước Thiên Chúa trên hơn hai ngàn năm trước. Chúa Giêsu nói bất cứ ai đang đấu tranh với đức tin của họ vào Thiên Chúa là Cha và tin vào Ngài, họ phải khiêm tốn và tin nhận Ngài. Chúa Giêsu hứa sẽ cho bất cứ ai đến với Ngài sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi trong tình yêu của ngài. Bất cứ ai nhận biết được tình yêu của Chúa Giêsu, mọi sự đều có thể êm ái và nhẹ nhàng.

Chúa Giêsu là mầu nhiệm của Nước Trời trong thế gian này. Ngài là một con người nhưng cũng là Thiên Chúa. Các môn đệ là những người đơn sơ và họ chấp nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa và là Thiên Chúa. Ông Tôma đã nói với Chúa Giêsu: "Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con!"(Ga. 20. 28)

Ngày nay vẫn có rất nhiều người đang cậy dựa vào kiến thức và sự hiểu biết của họ. Họ thiếu khiêm tốn và chân thành đi tìm chân lý, đó chính là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho Nước Cha mau hiển trị nhân danh Chúa Giêsu, Chúc chúng con. A-men!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 6-19-20

Gospel MT 11: 25-30

At that time Jesus exclaimed: "I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him. "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, and my burden light."

Reflection:

The wise and the learned might be the scribes and the Pharisees and the simple ones might be the disciples. The majority of the disciples are fishermen who do not have as much knowledge as the wise and the educated. The Father revealed the mystery of the Kingdom to simple people because they lived a humble and simple life while He concealed it from the wise and the learned.

The wise and the learned used to rely on their intelligence, not on God. They are proud of themselves and arrogant. They should trust in the Lord with all their heart and lean not on their understanding (Pv. 3, 5)

Jesus proclaimed the Kingdom of God over two thousand years ago. Jesus says that anyone who is struggling with their faith in God the Father and believing in Him, they must be humble and trust Him. Jesus promises that anyone who comes to Him will find rest in his love. Anyone who knows the love of Jesus, everything can be easy and light.

Jesus is the mystery of God's Kingdom in this world. He is a human being but also God. The disciples are simple people and they accept Jesus as Lord and God. Thomas told Jesus: "My Lord and my God!" (Jn. 20. 28)

Many people still rely on their knowledge and understanding today. They lack humility and sincerity in seeking the truth, that is, Jesus, Savior.

Our Father who art in heaven, thy Kingdom comes in the name of Jesus. A-men!

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------