CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN10TN-A Print

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 12-6-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (5: 27-32)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: "Chớ ngoại tình". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. "Có lời dạy rằng: "Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị". Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa"

Suy niệm:

Chúa Giêsu đã nói về những tội lỗi không chỉ là trong hành động mà cả trong tư tưởng của con người. Chúa Giêsu đã dạy phải tránh mọi nguyên nhân sẽ dẫn đến tội lỗi. Nó đòi hỏi mọi nỗ lực mạnh mẽ và thậm chí cả những hy sinh cần thiết để tránh khỏi hỏa ngục đời đời.

Bất kỳ sự hy sinh nào cần thiết để tránh hoả ngục vĩnh cửu cũng cần phải được xem xét và đáng giá của nó. Chúa Giêsu đã nói: "Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?"(Mt. 16, 25-26)

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16) Chúa Giêsu đã không chỉ hiến dâng một phần của thân thể mình nhưng cả mạng sống trên thập giá để cứu mọi người khỏi tội lỗi. Tại sao như vậy? Hoả ngục đời đời là hình phạt tồi tệ nhất cho những người tội lỗi mà không sám hối và hy sinh vì nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Mỗi Kitô hữu nên nhận biết Thiên Chúa yêu thương mỗi người biết bao nhiêu. Chấm dứt hoặc tránh xa mọi nguyên nhân dẫn đến tội lỗi xúc phạm đến Ngài là cách thể hiện tình yêu của chúng ta với Ngài vì Ngài yêu thương chúng ta trước tiên chứ không chỉ là lý do sợ hoả ngục vĩnh cửu. Nếu ai yêu mến Thiên Chúa và vâng lời Ngài, người ấy không cần sợ bất cứ điều gì và có được sự bình an ngay trong cuộc sống này.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 6-12-20

Gospel MT 5: 27-32

Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, You shall not commit adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body thrown into Gehenna. And if your right-hand causes you to sin,
cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body go into Gehenna. "It was also said, Whoever divorces his wife must give her a bill of divorce. But I say to you, whoever divorces his wife (unless the marriage is unlawful) causes her to commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery."

Reflection:

Jesus spoke of sins not only in action but also in human thought. Jesus taught everyone to avoid all causes that would lead to sin. It requires all the vigorous effort and even the sacrifices needed to avoid eternal hell.

Any sacrifices needed to avoid eternal fire must be considered and worth it. Jesus said, "For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life?"(Mt. 16, 25-26)

"God so loved the world that he gave his only Son so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16) Jesus did not merely offer a part of his body but his whole life on the cross to save everyone from sin. Why? Eternal hell is the worst punishment for sinners without repentance and sacrifice because it will last forever.

Every Christian should realize how much God loves each person. Stopping or avoiding all causes of sin that offend Him is a way to show our love to Him because He loves us first and not just for fear of eternal hell. If anyone loves God and obeys Him, he does not need to fear anything and have peace in this life.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------