CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU TUẦN THÁNH Print

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần Thánh 10-4-20

Phúc Âm Thánh Gioan. (18: 1 -19, 42)

*** Xin lưu ý: Bài Phúc Âm tường thuật về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu rất dài, xin mỗi người đọc riêng..

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ

Philatô đã hỏi Chúa Giêsu: "Sự thật là gì?"(Ga. 18, 38) Nhưng ông đã quay lưng bỏ đi và không chờ câu trả lời của Chúa Giêsu. Cho đến ngày nay, nhiều người vẫn có nhiều câu trả lời khác nhau về sự thật. Họ không thể tìm ra sự thật hoặc là không đồng ý với nhau. Có người có thể nói sự thật của bạn không phải là sự thật của tôi hay ngơợc lại. Hoặc sự thật ở phía bên này của dãy Hy-mã-lạp-sơn khác với sự thật ở phía bên kia.

Quả thật, có một phúc lành cho cả nhân loại. Đó là Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu đã phán rằng: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6) Chúa Giêsu nói : "Tôi là sự thật." Chúa Giêsu nói sự thật là chính ngài chứ không phải là điều gì đó.

Chúa Giêsu đã đáp lời Philatô: "Quan nói đúng: Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng cho sự thật."(Ga. 18, 37) Chúa Giêsu là vua trong vương quốc của ngài. Tuy nhiên, "Nước tôi không thuộc về thế gian này... nước tôi không thuộc chốn này."(Ga. 18, 36)

Lời của Chúa Giêsu là sự thật. Ai muốn sự thật sẽ nghe lời Ngài. Tại sao mọi người phải biết nghe lời của Chúa Giêsu? Chúa Giê-su nói: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."(Ga. 8, 31-32) Chúa Giêsu nói với Philatô: "Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."(Ga. 18, 37)

Chúa Giêsu đã làm chứng cho sự thật mặc dù ngài đã phải đối mặt với những đau khổ và cái chết nhục nhã bởi vì Ngài thực sự là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Khi thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa."(Mt. 27, 54)

Tại sao mọi người phải tin vào Chúa Giêsu và Lời Ngài? "Vì Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16)

Nếu con người chối bỏ Chúa Giêsu và không tin vào Ngài, họ có thể đánh mất sự sống đời đời. Nói cách khác, họ có thể không được vào Nước Thiên Chúa. Sự lựa chọn tin hay không tin là thuộc về từng mỗi cá nhân. Chỉ có sự thật là Chúa Giêsu và Lời Ngài mới có thể giải thoát con người thóat khỏi nô lệ cho tội lỗi và dẫn đưa họ đến với Chúa Cha trên trời. Vâng, Chúa Giêsu là sự thật hoàn toàn viên mãn.

Vì nhận biết mình là một tội nhân nên tôi cần phải biết cầu xin: Lạy Chúa Giêsu! "Khi nào Ngài vào Nước của Ngài, xin nhớ đến con!"(Lc. 23, 42)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Holy Friday 4-10-20

Gospel JN 18: 1 -19, 42

*** The narrative of the passion and the death of Jesus is too long, please read it by your own.

Reflection:

Pilate asked Jesus, "What is the truth?"(Jn. 18, 38) But he turned away and did not wait for Jesus' answer. To this day, many people still have many different answers about the truth. They cannot find the truth or disagree with each other. Someone may say your truth is not my truth or vice versa. Or the truth on one side of the Himalayas is different from the truth on the other.

Truly, there is a blessing to all humanity. It is Jesus who is the Son of God, the Savior of the world. Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(JN. 14, 6) Jesus said: "I am the truth. " Jesus says the truth is himself, not something.

Jesus answered Pilate: "You say I am a king. For this, I was born and for this I came into the world, to testify to the truth."(Jn. 18, 37) Jesus is the king of his kingdom. However, "My kingdom does not belong to this world... my kingdom is not here."(Jn. 18, 36)

Jesus' words are true. Anyone who wants the truth will listen to Him. Why must everyone listen to Jesus? Jesus said: If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free."(Jn. 8, 31-32) He told Pilate, "Everyone who belongs to the truth listens to my voice."(JN. 18, 37)

Jesus bears witness to the truth even though he has faced humiliating suffering and death because he is truly the Son of God, the Savior of the world. The centurion and the men with him who were keeping watch over Jesus feared greatly when they saw the earthquake and all that was happening, and they said, "Truly, this was the Son of God!"(Mt. 27, 54)

Why must everyone believe in Jesus and His Word? "For God so loved the world that he gave his only Son so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(JN. 3, 16)

If people reject Jesus and do not believe in Him, they can lose eternal life. In other words, they may not enter the Kingdom of God. The choice of whether or not to believe is up to each individual. Only the truth that Jesus and His Word can free the human from slavery for sin and lead them to the heavenly Father. Yes, Jesus is a complete truth.

Realizing that I am a sinner, I need to pray: Lord Jesus! "Remember me when you come into your kingdom."(Lk. 23, 42)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------