CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THƯ TƯ TUẦN THÁNH Print

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 4-8-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (26: 14-25)

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?" Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?" Chúa Giêsu đáp: "Các con hãy vào thành đến với một người kia, và nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông". Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua. Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: "Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy". Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: "Thưa Thầy, có phải con không?" Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!" Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Đúng như con nói".

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Khi Chúa Giêsu nói về một kẻ trong nhóm Mười Hai sẽ phản bội ngài, tất cả họ đều rất buồn và không ai trong số họ muốn trở thành kẻ phản bội. Ngay cả Giuđa Ítcariốt cũng thưa với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Đúng như con nói."

Giuđa Ítcariốt đã cho thấy ý định bán Chúa Giêsu để lấy tiền khi ông đi giao dịch với các vị thượng tế. Chúa Giêsu biết rõ Giuđa là kẻ phản bội mình nhưng ngài đã không ngăn cản ông làm điều đó. Rõ ràng với tôi rằng Chúa Giêsu tôn trọng ý muốn của Giuđa Ítcariốt. Do đó, Giuđa phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chúa Giêsu đã nói: "Khốn cho cho kẻ nộp Con Người."

Chúa Giêsu chỉ để những gì đã được viết về ngài phải được thực hiện. Ngài biết rằng giờ của mình đang đến và phải chấp nhận cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh vào ngày thứ ba như ngài đã tuyên bố ba lần trước đây.

Chúa Giêsu đã nói là "kẻ nộp Con Người." trong đoạn văn, thay vì nói tên là "Giuđa Ítcariốt". Điều này để mỗi người tự phản ảnh kẻ phản bội có thể là bất cứ ai, ngay cả chính tôi khi tôi phạm tội chống lại Thiên Chúa trong khi Ngài luôn yêu thương tôi.

Thiên Chúa thực sự yêu thương tôi và ban cho tôi có một ý chí tự do. Tình yêu đích thực phải là một ý chí tự do chứ không bị ép buộc. Nếu tôi quyết định làm bất cứ điều gì với ý chí tự do của mình, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó. Không ai làm điều gian ác và có thể tránh khỏi sự phán xét của Thiên Chúa cho sự lựa chọn sai lầm của mình.

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng xác thịt lại yếu đuối."(Mt. 26, 41) Đó là cách để chiến đấu chống lại cả ba kẻ thù như thế gian, ma quỉ và xác thịt.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 4-8-20

Gospel MT 26: 14-25

One of the Twelve, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" They paid him thirty pieces of silver, and from that time on he looked for an opportunity to hand him over. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, the disciples approached Jesus and said, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says, "My appointed time draws near; in your house, I shall celebrate the Passover with my disciples."'" The disciples then did as Jesus had ordered, and prepared the Passover. When it was evening, he reclined at table with the Twelve. And while they were eating, he said, "Amen, I say to you, one of you will betray me." Deeply distressed at this, they began to say to him one after another, "Surely it is not I, Lord?" He said in reply, "He who has dipped his hand into the dish with me is the one who will betray me. The Son of Man indeed goes, as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would be better for that man if he had never been born." Then Judas, his betrayer, said in reply, "Surely it is not I, Rabbi?" He answered, "You have said so."

Reflection:

When Jesus said about one of the Twelve would betray him, all of them were deeply distressed and none of them wanted to be a betrayer. Even Judas replied Jesus, "Surely it is not I, Rabbi?" Jesus said, "You have said so."

Judas showed his intention to sell Jesus for money when he went to deal with the chief priests. Jesus knew Judas was his betrayer but he did not stop him to do it. It is clear to me that Jesus respected the will of Judas Iscariot. Therefore, Judas must be responsible for his actions. Jesus said, "Woe to that man by whom the Son of Man is betrayed."

Jesus just let what was written of him be done. He knew that his hour coming and he must accept the passion, death, and resurrection on the third day as he announced it three times before.

Jesus said to "that man" in the text, instead of saying the name "Judas Iscariot." This leaves for everyone to reflect on themselves that a betrayer could be anyone, even myself when I commit any sin against God while He always loves me.

In the same manner, God truly loves me and gives me free will. True love must be free will, no obligation. If I decide to do anything with my free will, I would be responsible for it. No one does evil and can stay away from God's judgment for its wrong choice.

Jesus said to his disciples, "Watch and pray that you may not undergo the test. The spirit is willing, but the flesh is weak."(Mt. 26, 41) It is the way to fight against all three enemies like the world, the devil, and the flesh.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------