CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN5MC-A Print

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 3-4-20

Phúc Âm Thánh Gioan. (10: 31-42)

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?" Người Do-thái trả lời: "Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa". Chúa Giêsu đáp lại: "Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: "Ta đã nói: các ngươi là thần"? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng "Ông nói lộng ngôn", vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha". Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: "Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả". Và có nhiều kẻ tin Người.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Phao-lô nói: "Người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan."(1 Cor. 1, 22) Dấu lạ là những việc làm kỳ diệu được thực hiện bởi Chúa Giêsu, còn được gọi là phép lạ. Chúa Giêsu đã cho thấy nhiều việc làm quyền năng để tỏ bày vinh quang của Chúa Cha trên trời, và khiến cho nhiều người tin vào Ngài là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế.

Toàn sách phúc âm của Gioan là một tiến trình mặc khải về vinh quang của Con Một Thiên Chúa Con đến để mặc khải về Chúa Cha và sau đó trở về trong vinh quang với Chúa Cha. (USCCB)

Qua sự trung gian của mẹ Maria, Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu ngon trong một đám cưới ở Cana. "Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Ngài. Các môn đệ đã tin vào Người."(Ga. 2, 11) "Có nhiều kẻ tin Người."(Ga. 10, 42) Mặc dù nhiều người cũng tin vào Chúa Giêsu, nhiều người Do Thái vẫn cứng lòng. Tại sao vậy? Có nhiều lý do khác nhau để trả lời. Chủ yếu là họ kiêu ngạo.

Người Do Thái cậy dựa vào kiến thức uyên bác của chính họ về luật pháp của Môsê. Họ muốn mọi người gọi họ là "thầy." Họ tự xem họ là những người khôn ngoan thông thái. Họ đã không mở tâm trí ra để thấy Chúa Giêsu là sự thật.

Sự thật là tất cả các việc làm lạ lùng của Chúa Giêsu phải được thực hiện bởi quyền năng của Thiên Chúa. Chữa lành những kẻ què quặt, tê liệt, những người bệnh phong, xua t rừma quỷ, nâng dậy kẻ chết... không thể được thực hiện bởi trí khôn và sức lực con người mà bởi Chúa Giêsu với quyền năng của Thiên Chúa. Một khi họ đã chối bỏ Chúa Giêsu và giết chết Ngài, họ sẽ chết trong tội lỗi và đánh mất Nước Thiên Chúa.

"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha."(Mt 11, 25-26) Vì thế, "Hãy hết lòng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, và chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con."(CN. 3, 5)

Bất cứ ai muốn được cứu thoát khỏi tội lỗi, khỏi nô lệ cho tội lỗi và khỏi bị chết trong tội lỗi phải biết sám hối tội lỗi và tin vào Chúa Giêsu. Để có niềm tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian, mỗi người phải biết khiêm tốn và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 4-3-20

Gospel JN 10: 31-42

The Jews picked up rocks to stone Jesus. Jesus answered them, "I have shown you many good works from my Father. For which of these are you trying to stone me?" The Jews answered him, "We are not stoning you for a good work but for blasphemy. You, a man, are making yourself God." Jesus answered them, "Is it not written in your law, 'I said, 'You are gods"'? If it calls them gods to whom the word of God came, and Scripture cannot be set aside, can you say that the one whom the Father has consecrated and sent into the world
blasphemes because I said, 'I am the Son of God'? If I do not perform my Father's works, do not believe me; but if I perform them, even if you do not believe me, believe the works, so that you may realize and understand that the Father is in me and I am in the Father." Then they tried again to arrest him; but he escaped from their power. He went back across the Jordan to the place where John first baptized, and there he remained. Many came to him and said, "John performed no sign, but everything John said about this man was true." And many there began to believe in him.

Reflection:

Paul said, "Jews demand signs and Greeks look for wisdom."(1 Cor. 1, 22) Signs are miraculous works performed by Jesus, also known as miracles. Jesus showed many powerful works to manifest the glory of the Father in heaven and led many to believe in Him as the Son of God and Savior.

The whole gospel of John is a progressive revelation of the glory of God's only Son, who comes to reveal the Father and then returns in glory to the Father. (USCCB)

Through the intercession of Mary, Jesus transformed water into fine wine at a wedding in Cana. "Jesus did this as the beginning of his signs in Cana in Galilee and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him."(Jn. 2, 11) "Many there began to believe in him."(Jn. 10, 42) Although many people believed in Jesus, many Jews still hardened their hearts. Why so? There are many different reasons to answer it. Mainly, they were arrogant.

The Jews relied on their own erudite knowledge of the laws of Moses. They want people to call them "teachers." They consider themselves wise men of wisdom. They did not open their minds to see Jesus as the truth.

The truth is that all of Jesus' miraculous works must be done by the power of God. Healing the crippled, paralyzed, leprosy people, dispelling evil spirits, raising the dead ... cannot be done by human intelligence and strength but by Jesus with the power of God. Once they have rejected Jesus and killed Him, they would die in sin and lost the Kingdom of God.

"I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike. Yes, Father, such has been your gracious will."("Mt. 11, 25-26) Therefore, "Trust in the Lord with all your heart, lean not on your own intelligence."(Pr. 3, 5)

Anyone who wants to be saved from sin, from being enslaved to sin and from dying in sin must learn to repent of sin and believe in Jesus. To have faith in Jesus, the Son of God, the Savior of the world, everyone must be humble and pray to the Holy Spirit.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

----------------------------------