CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM CN5MC-A Print

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 2-4-20

CẢM NGHIỆM SỐNG: Phúc Âm Thánh Gioan. (8: 51-59)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do-thái lại nói: "Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: "Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết". Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?"Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng".Người Do-thái liền nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi".Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

Suy niệm:

Khi Chúa Giêsu nói về tội lỗi và sự nô lệ cho tội lỗi, hoặc chết trong tội lỗi, những người biệt phái không hiểu những gì ngài nói. Khi Chúa Giêsu nói về cái chết trong tội lỗi thì họ lại nghĩ về cái chết của thân xác.

Chúa Giêsu mạc khải công khai thiên tính của mình. "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta Hằng Hữu."(Ga. 8, 28) Một lần nữa, Chúa Giêsu đã xác nhận lời công bố của mình khi nói rằng: "Thật, ta bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham thì Ta Hằng Hữu!"(Ga. 8, 58) Ông Gioan Tẩy giả đã nhận biết thiên tính của Chúa Giêsu: "Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."(Ga. 1, 30)

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Người Do Thái biết Chúa Giêsu là con của bà Maria nhưng họ không biết Người cũng là một vị "Thiên Chúa - Người." Đây là một mầu nhiệm của Con Thiên Chúa nhập thể là Chúa Giêsu. Đó là điều vượt xa cái giới hạn của tâm trí con người. Đó là lý do tại sao người Do Thái đương thời trên hơn hai ngàn năm trước và nhiều người trong thế giới hiện nay của chúng ta không thể tự mình mà biết được Chúa Giêsu thực sự là ai.

Chúa Giêsu đã nói với người Do Thái: "Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết."(Ga. 8, 51) Lời của Chúa Giêsu ban sự sống đời đời, tha thứ tội lỗi của con người, chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ, nâng dậy kẻ chết và khiến những kẻ đối nghịch phải im lặng, chinh phục nhiều người. Lời của Chúa Giêsu là sự thật, là yêu thương và rất quyền năng.

Tại sao Chúa Giê-su nói: "Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết."? Chúa Giê-su kêu gọi tất cả những người tội lỗi là tin vào Chúa Giêsu, tin nhận lời ngài và sám hối tội lỗi. Chết trong tội lỗi có nghĩa là ở trong địa ngục đời đời. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu độ tràn gian đã đến để cứu bất cứ ai biết sám hối tội lỗi và tin vào Ngài sẽ được thoát khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và chết trong tội lỗi.

"Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại."(Ez. 33, 11) Thiên Chúa là tình yêu. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16) Bạn và tôi có biết mình đang hy vọng điều gì sau khi chết? Chúng ta phải làm gì để niềm hy vọng của chúng ta sẽ thành sự thật?

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 4-2-20

Gospel JN 8: 51-59

Jesus said to the Jews: "Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death." So the Jews said to him, "Now we are sure that you are possessed. Abraham died, as did the prophets, yet you say, 'Whoever keeps my word will never taste death.' Are you greater than our father Abraham, who died? Or the prophets, who died? Who do you make yourself out to be?" Jesus answered, "If I glorify myself, my glory is worth nothing; but it is my Father who glorifies me, of whom you say, 'He is our God.' You do not know him, but I know him.
And if I should say that I do not know him, I would be like you a liar. But I do know him and I keep his word. Abraham your father rejoiced to see my day; he saw it and was glad." So the Jews said to him, "You are not yet fifty years old and you have seen Abraham?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I AM." So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid and went out of the temple area.

Reflection:

When Jesus spoke about sin and a slave of sin, or death in sin, the Pharisees did not understand what he talked about. When Jesus said about the death in sin, they thought about the physical death of the body.

Jesus publicly revealed his divinity. "When you lift up the Son of Man, then you will realize that I AM."(Jn. 8, 28) Again, Jesus confirmed his claim when Jesus said, "Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I AM."(Jn. 8, 58) John the Baptist admitted Jesus' divinity, "'A man is coming after me who ranks ahead of me because he existed before me.'"(Jn. 1, 30)

Jesus is the Son of God, a Savior of the world. The Jews knew Jesus as a son of Mary but they did not know he also "God made Man." This is a mystery of the incarnated Son, Jesus. It is far beyond the limit of the human mind. That is why contemporary Jews in more than two thousand years ago and many people in our modern world could not know who Jesus really is by themselves.

Jesus said to the Jews: "Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death."(Jn. 8, 51) The word of Jesus is the word of God. The word of Jesus could give eternal life, forgave the human sins, healed the sick, expelled demons, raised up the dead, and made silent his opponents, convinced many people. Jesus' word is the truth, love and mighty.

Why did Jesus say, "Whoever keeps my word will never see death."(Jn. 8, 51)? Jesus called all sinners, "Repent, and believe in the gospel."(Mk. 1, 15) Believing in the gospel is to believe in Jesus, his word and repent from sins. Death in sin means to be in eternal hell forever. That is why Jesus, the Son of God and a Savior of the world came to save anyone who repents and believes in Him from a slave of sins, and death in sin.

"I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live."(Ez. 33, 11) God is love. "For God so loved the world that he gave his only Son so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16) Do you and I know what we are hoping for after death? Do you and I know what we are hoping for after death? What must we do so that our hope will come true?

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------