CẢM NGHIỆM SỐNG LC - NGÀY 03-1-2020 Print

qua1955

CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 3-1-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.(1: 29-34)

Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Đây chính là Đấng mà tôi đã nói rằng: 'Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi'. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước để Người được tỏ mình ra trong Israel".
Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần, như chim bồ câu, từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần'. Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa"

TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Ông Gioan Tẩy giả đã làm chứng về thiên tính của Đức Giêsu. Ông công bố Đức Giêsu có trước ông vì Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Bởi vì Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngàii đã có truớc khi tạo thành trời đất. Đức Giêsu đã nói với người Do Thái: "Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu! "(Ga. 8, 58)

Ông Gioan Tẩy giả cũng công bố Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế cứu con người khỏi nô lệ cho tội lỗi. " Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian."(Ga. 1, 29) Đức Giêsu đã hy sinh mạng sống của mình trên thập tự giá.

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa."(Ga 3, 16-18)

Có bao nhiêu người nhận biết tình yêu của Thiên Chúa như thánh Phaolô? "Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi."(Gal. 2, 20)

Tôi tin vào Đức Chúa Giêsu vì Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Ngài cứu tôi khỏi mọi tội lỗi bằng cái chết của Ngài để cho tôi được sống. Bất cứ ai cũng muốn được cứu thoát khỏi tội lỗi thì "hãy sám hối tội lỗi và tin vào Chúa Giêsu."

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 1-3-20

Gospel JN 1: 29-34

John the Baptist saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. He is the one of whom I said, 'A man is coming after me who ranks ahead of me because he existed before me.' I did not know him, but the reason why I came baptizing with water was that he might be made known to Israel." John testified further, saying, "I saw the Spirit come down like a dove from the sky and remain upon him. I did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, 'On whomever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize with the Holy Spirit.' Now I have seen and testified that he is the Son of God.

Reflection!

John the Baptist testified the divinity of Jesus. John claimed Jesus existed before him because Jesus is the Son of God. Because Jesus is the Son of God, he existed before the foundation of heaven and earth. Jesus said to the Jews, "Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I AM."(Jn. 8, 58)

John the Baptist also claimed Jesus as a Savior of the world to save the human from the slave of sins. "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world."(Jn 1, 29) Jesus laid down his life on the cross.

For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God."(Jn. 3, 16-18)

How many people acknowledge the love of God like Paul? "I live by faith in the Son of God who has loved me and given himself up for me."(Gal. 2, 20)

I believe in Jesus because He is the Son of God, a Savior of the world. He saved me from all my sins by dying for me to live. Anyone wants to be saved from sins, "Repent, and believe in Jesus."

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------